Podmienky poskytovania služieb a licenčná zmluva Koncového užívateľa (EULA)

Dátum účinnosti: 15.6.2016

Tieto podmienky poskytovania služieb a licenčná zmluva Koncového užívateľa (ďalej ako „EULA“) tvoria úplnú dohodu medzi Vami ako Koncovým užívateľom a spoločnosťou PIXEL FEDERATION, s. r. o., slovenskou spoločnosťou s ručením obmedzeným, so sídlom Einsteinova 19, Bratislava, 851 01, Slovenská republika a jej sesterskými spoločnosťami/pobočkami (ďalej ako „PIXEL“). Táto EULA upravuje používanie Softvéru a Služieb (ako je uvedené nižšie) Koncovým užívateľom. Používanie služieb spoločnosti PIXEL (ako je uvedené nižšie) je upravené tiež v Pravidlách a všeobecných podmienkach ochrany osobných údajov (Privacy Policy) spoločnosti PIXEL, na ktoré odkazuje táto EULA, a ktoré môžete nájsť na webovom portáli spoločnosti PIXEL https://portal.pixelfederation.com. Koncový užívateľ je jednotlivec používajúci PIXEL služby, obsah pojmu/definícia ktorého je uvedená v časti „Výklad pojmov“ Pravidiel a všeobecných podmienok ochrany osobných údajov (Privacy Policy) spoločnosti PIXEL (v texte tejto EULA ako „Koncový užívateľ“).

Pre účely tejto EULA, pod pojmom „Softvér“ sa rozumejú všetky softvérové programy distribuované, zverejnené alebo iným spôsobom dostupné prostredníctvom spoločnosti PIXEL najmä ale nie výlučne hry prístupné prostredníctvom prehliadača alebo inej on-line komunikačnej metódy a sťahovateľné/inštalovateľné hry pre osobné počítače, mobilné telefóny a iné zariadenia, zahŕňajúce najmä ale nie výlučne on-line resp. off-line hry spoločnosti PIXEL (každá samostatne ďalej ako “Hra” alebo “Aplikácia” alebo spoločne “Hry” alebo “Aplikácie”) ponúkané napríklad na webovom portáli spoločnosti PIXEL https://portal.pixelfederation.com (ďalej ako „PORTÁL“). Pod pojmom Softvér sú zahnuté tiež aktualizácie a vylepšenia ako aj súvisiace príručky, balenie a ďalšie písomné, elektronické alebo on-line materiály alebo dokumenty a všetky kópie takéhoto softvéru a jeho materiálov.

Pojem „Služby“ označuje všetky služby dané k dispozícii spoločnosťou PIXEL, najmä ale nie výlučne - webové stránky spoločnosti PIXEL, služby prístupné prostredníctvom mobilných hier, služby prístupné prostredníctvom prehliadača alebo inej on-line telekomunikačnej metódy.

Softvér a Služby sú spoločne označené ako „PIXEL služba“ alebo „PIXEL služby“.

PIXEL služba je licencovaná, nie predaná. Používanie PIXEL služby (ako je uvedené nižšie) je predmetom podmienok stanovených touto EULA. Pred vstupom do alebo pred použitím PIXEL služby, vrátane prezerania akejkoľvek webovej stránky spoločnosti PIXEL alebo pred vstupom do Hry, má Koncový užívateľ povinnosť vyjadriť súhlas s touto EULA a Pravidlami a všeobecnými podmienkami ochrany osobných údajov (Privacy Policy) spoločnosti PIXEL (t.j. povinnosť uzavrieť túto EULA so spoločnosťou PIXEL). Taktiež môže byť Koncový užívateľ požiadaný o zaregistrovanie účtu pre/v PIXEL služby/e (ďalej ako „Účet“). Registráciou Účtu alebo iným spôsobom užívania PIXEL služby Koncový užívateľ potvrdzuje a vyhlasuje, že má vek 18 rokov a viac a že sa oboznámil s touto EULA, že jej rozumie a súhlasí s touto EULA. Ak má Koncový užívateľ menej ako 18 rokov, potvrdzuje a vyhlasuje, že jeho zákonný zástupca (zákonný zástupca Koncového užívateľa) sa oboznámil a rozumie tejto EULA a súhlasil s touto EULA. Ak má Koncový užívateľ prístup k PIXEL službe/vstupuje do PIXEL služby zo sociálnej siete (ďalej ako „Social Networking Site“ alebo „SNS“) – ako napríklad Facebook alebo Google+ alebo z  aplikačných platforiem ako sú napríklad Apple’s Appstore (iTunes), Google Play (Android), Steam a Windows Phonestore (ďalej ako „Aplikačná platforma“), Koncový užívateľ súhlasí tiež s ich podmienkami poskytovania služieb/používania ako aj s touto EULA [pre účely tejto EULA sociálna sieť (Social Networking Site/SNS) resp. aplikačná platforma (Aplikačná platforma) znamená samotná/konkrétna SNS resp. Aplikačná platforma a/alebo prevádzkovateľ tej ktorej SNS resp. Aplikačnej platformy]. Akceptáciou tejto EULA, registráciou, inštaláciou, používaním alebo iným vstupom/prístupom k PIXEL službám alebo akýmkoľvek materiálom v nich zahrnutých alebo súvisiacich s PIXEL službami, Koncový užívateľ/Vy potvrdzuje/te a vyhlasuje/te, že sa/ste sa predtým oboznámil a rozumie/te tejto EULA a súhlasí/te s touto EULA a Pravidlami a všeobecnými podmienkami ochrany osobných údajov (Privacy Policy) spoločnosti PIXEL, a teda týmto momentom sa táto EULA, t.j. každé konkrétne Nadobudnutie licencie ku každej konkrétnej Hre/PIXEL službe Koncovým užívateľom, považuje za uzavretú/é medzi spoločnosťou PIXEL a Koncovým užívateľom. Ak nesúhlasíte s touto EULA (ak neakceptujete podmienky tejto EULA alebo Pravidiel a všeobecných podmienok ochrany osobných údajov (Privacy Policy) spoločnosti PIXEL), spoločnosť PIXEL Vás žiada, aby ste neakceptovali, neregistrovali sa, neinštalovali, nepoužívali a ani iným spôsobom nevstupovali do/nepristupovali k PIXEL službám. Používanie PIXEL služieb nie je možné – je neplatné, ak je zakázané.

PIXEL služba sa pre účely tejto EULA považuje za úplne dodanú Koncovému užívateľovi

 1. momentom ukončenia sťahovania/inštalácie Softvéru/PIXEL služby Koncovým užívateľom do príslušného zariadenia, respektíve

 2. momentom umožnenia prístupu Koncovému užívateľovi k Softvéru/PIXEL službe prostredníctvom on-line telekomunikačnej metódy, respektíve

 3. momentom umožnenia využívania PIXEL služby Koncovým užívateľom,

a teda pre účely tejto EULA sa za „Úplné dodanie PIXEL služby Koncovému užívateľovi“ rozumie ktorýkoľvek moment uvedený pod písm. a) až c) v tomto odseku.

Táto EULA sa považuje v zmysle príslušného platného právneho poriadku za zmluvu uzavretú na diaľku t.j. za zmluvu dohodnutú a uzavretú medzi PIXEL (predávajúcim) a Koncovým užívateľom (spotrebiteľom) výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa využitím webového sídla, resp. za zmluvu o poskytovaní elektronického obsahu (Hry/Aplikácie) nedodávaného na hmotnom nosiči (zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie určitej služby – PIXEL Service).

Spotrebiteľ má všeobecne v zmysle príslušného platného právneho poriadku právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku resp. zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. Všeobecná dĺžka lehoty na odstúpenie od zmluvy je 14 kalendárnych dní. Spotrebiteľ je oprávnený využiť toto právo odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu, a to pred uplynutím lehoty na odstúpenie, t.j. do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, pričom lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Čo sa týka postupu pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napríklad elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy a pod.), ktorá obsahuje akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy.

Spotrebiteľ/Koncový užívateľ nie je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy/od tejto EULA (vrátane In-app nákupu vrámci tejto EULA, v prípade že spotrebiteľ/Koncový užívateľ využije možnosť In-app nákupu).

Spotrebiteľ/Koncový užívateľ nemôže v zmysle príslušného platného právneho poriadku odstúpiť od zmluvy/od tejto EULA (vrátane In-app nákupu vrámci tejto EULA, v prípade že spotrebiteľ/Koncový užívateľ využije možnosť In-app nákupu), predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu (Hry/Aplikácie alebo Credit balíku/Premium item) inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa/Koncového užívateľa a spotrebiteľ/Koncový užívateľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy/od tejto EULA (vrátane In-app nákupu vrámci tejto EULA, v prípade že spotrebiteľ/Koncový užívateľ využije možnosť In-app nákupu).

PIXEL týmto oznamuje/poučuje Koncového užívateľa a Koncový užívateľ berie na vedomie, že udelením súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu podľa tejto EULA (udelením súhlasu s Úplným dodaním PIXEL služby Koncovému užívateľovi) pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy/od tejto EULA Koncový užívateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy/od tejto EULA; (toto oznámenie PIXELu/poučenie Koncového užívateľa sa primerane vzťahuje na In-app nákup vrámci tejto EULA, v prípade že Koncový užívateľ využije možnosť In-app nákupu).

Koncový užívateľ týmto výslovne súhlasí so začatím poskytovania elektronického obsahu podľa tejto EULA (výslovne súhlasí s Úplným dodaním PIXEL služby Koncovému užívateľovi) pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy/od tejto EULA a zároveň Koncový užívateľ vyhlasuje, že bol o strate práva na odstúpenie od zmluvy/od tejto EULA udelením výslovného súhlasu podľa vyššie uvedeného riadne poučený; (tento výslovný súhlas Koncového užívateľa a vyhlásenie Koncového užívateľa sa primerane vzťahuje na In-app nákup vrámci tejto EULA, v prípade že Koncový užívateľ využije možnosť In-app nákupu).

Táto EULA predstavuje úplnú dohodu ohľadom tejto licencie medzi stranami (Vami ako Koncovým užívateľom a PIXEL) a nahrádza všetky predchádzajúce dohody a vyjadrenia medzi nimi. PIXEL si vyhradzuje právo, v prípade zmeny príslušných právnych predpisov, zmeny situácie na trhu, zmeny obchodnej politiky PIXELu alebo na základe vlastného uváženia PIXELu, jednostranne zmeniť, upraviť, zrušiť, doplniť alebo odstrániť časti tejto EULA (alebo EULA akejkoľvek Hry) v akomkoľvek čase bez predchádzajúceho upozornenia zverejnením aktualizovaných/upravených EULA vrátane dňa ich účinnosti (Dátum účinnosti) v rámci PIXEL služieb (najmä nie však výlučne na/v PORTÁLe alebo v akejkoľvek Hre), takéto zmeny nadobudnú platnosť a účinnosť k okamihu ich zverejnenia v rámci PIXEL služieb. Vy/Koncový užívateľ ste/je zodpovedný za oboznámenie sa s najnovšou verziou EULA. Pokračovaním používania PIXEL služieb sa súhlas Koncového užívateľa s takýmito zmenami/s aktuálnou verziou EULA predpokladá, a teda sa má za to že s takýmito zmenami/s aktuálnou verziou EULA Koncový užívateľ súhlasí. Ak v nejakom ohľade Koncový užívateľ nebude súhlasiť s akoukoľvek časťou platnej verzie tejto EULA alebo akýmikoľvek inými podmienkami, pravidlami spoločnosti PIXEL alebo pravidlami správania sa stanovenými PIXELom vzťahujúcimi sa na používanie PIXEL služieb Koncovým užívateľom, licencia Koncového užívateľa na používanie PIXEL služieb sa okamžite ruší a Koncovému užívateľovi vzniká povinnosť okamžite prestať používať PIXEL služby.

Rozsah licencie

Spoločnosť PIXEL týmto udeľuje oprávnenému nadobúdateľovi licencie k PIXEL službám (Vám ako Koncovému užívateľovi) právo používať PIXEL služby. Táto licencia sa udeľuje jednotlivcovi. PIXEL služby môžu byť používané len na takom zariadení, ktoré vlastní alebo kontroluje Koncový užívateľ, a do ktorého sú PIXEL služby stiahnuté a inštalované, alebo na zariadení, ktoré Koncový užívateľ vlastní alebo kontroluje, a prostredníctvom ktorého Koncový užívateľ užíva resp. má prístup k PIXEL službám pomocou prehliadača alebo inej on-line komunikačnej metódy.

Účelom PIXEL služieb je poskytnutie hry, pričom používatelia majú samozrejme voľnosť pri používaní PIXEL služieb (najmä ale nie výlučne PIXEL on-line resp. off-line hier - Train Station, Diggy´s Adventure, Emporea 2: Realms of War & Magic, Train Station 2, Port City: Ship Tycoon, Puzzle Adventure, Cube Crush, Sea Port, Candy Inc.) za akýmkoľvek účelom v rámci podmienok stanovených touto EULA a príslušným právom.

Spoločnosť PIXEL udeľuje Koncovému užívateľovi obmedzenú, nevýhradnú, neprevoditeľnú, odvolateľnú licenciu na prístup k PIXEL službám (vstup do PIXEL služieb) výlučne pre osobné, nekomerčno zábavné účely/použitie (Koncovým užívateľom). Akceptáciou tejto EULA Koncový užívateľ súhlasí, že nebude používať žiadne PIXEL služby za iným účelom ako je uvedený vyššie. Spoločnosť PIXEL si vyhradzuje všetky práva, ktoré Koncovému užívateľovi nie sú výslovne udelené touto EULA. Ak Koncový užívateľ poruší akékoľvek podmienky stanovené touto EULA, spoločnosť PIXEL si vyhradzuje právo zrušiť licenciu Koncového užívateľa bez upovedomenia.

Nie je dovolené:

 • dekompilovať alebo spätne dešifrovať zdrojový kód Hry/PIXEL služby s výnimkou v rozsahu povolenom záväzným právom;

 • obstarávať kópie Hry/PIXEL služby alebo akejkoľvek časti Hry/PIXEL služby pre tretie strany;

 • poskytnúť sublicenciu k Hre/PIXEL službe alebo sprístupniť Hru/PIXEL službu tretím osobám nájmom, vytvorením softvérovej služby (Software-as-a-Service) alebo inak;

 • upravovať Hru/PIXEL službu s výnimkou v rozsahu povolenom záväzným právom;

 • odstrániť alebo znečitateľniť oznámenia o spoločnosti PIXEL ako o držiteľovi autorských práv k Hre/PIXEL službe.


Dodaním alebo používaním Hry/PIXEL služieb neprechádza na Koncového užívateľa žiadne právo komerčného alebo propagačného využitia k/v Hre/PIXEL službe. Akékoľvek možnosti napaľovania alebo presunu dát sú výlučne službou pre Koncového užívateľa a nezakladajú oprávnenie, vzdanie sa práv alebo iné obmedzenie akýchkoľvek práv držiteľov autorského práva k akémukoľvek obsahu zakotvenom v ktorejkoľvek Hre/PIXEL službe.

Okrem podmienok stanovených touto EULA, Aplikačná platforma alebo SNS môžu stanoviť podmienky ohľadom nadobúdania a používania PIXEL služieb (najmä ale nie výlučne Pravidlá používania/Usage Rules/ Hier), realizácie In-app nákupov a súvisiacich záležitostí. Pre detailnejšie informácie si pozrite podmienky používania a pravidlá ochrany osobných údajov (privacy statement) Aplikačnej platformy alebo SNS ako aj ďalšie určené podmienky na webovej stránke tejto tretej strany.

Duševné vlastníctvo

Všetky práva k Hrám/PIXEL službám, súvisiacej dokumentácii a všetkým ich modifikáciám a rozšíreniam patria spoločnosti PIXEL. Koncový užívateľ získava len tie práva a povolenia, ktoré Koncovému užívateľovi vyplývajú z tejto EULA alebo tie, ktoré Koncovému užívateľovi budú udelené osobitne písomnou formou. Koncový užívateľ nesmie používať, kopírovať alebo zverejňovať Hry/PIXEL služby, ak to nie je dovolené.

Všetok obsah a materiál dostupné v/z Hier/PIXEL služieb najmä ale nie výlučne akýkoľvek softvér, hry, označenia, koncepty, umelecké prvky, animácie, videá, obrazy, hudba, zvuky, témy, objekty, znaky vrátane mien a informácií o profile, príbehy, prenos údajov/komunikácia, prepisy internetových rozhovorov v rámci hry (chats), text, kód, pracovné postupy, osobnostné práva, dokumentácia, nahrávky hier hraných použitím PIXEL game client, „PIXEL game client“, herná technika a akékoľvek on-line alebo tlačené marketingové materiály (ďalej ako „Obsah“), sú duševným vlastníctvom patriacim spoločnosti PIXEL. Ak nie je písomne uvedené inak, celý Obsah je vlastnený, spravovaný a licencovaný spoločnosťou PIXEL. Celý Obsah je chránený autorským právom podľa autorského práva Slovenskej republiky a/alebo podobných zákonov iných jurisdikcií chrániacich ho pred neoprávneným používaním. Reprodukovanie, ukladanie, zhromažďovanie a/alebo šírenie Obsahu s tretími stranami resp. tretím/i stranám/ami je považované za porušenie autorských práv a porušenie legislatívy Slovenskej republiky a/alebo podobných zákonov iných príslušných jurisdikcií. Spoločnosť PIXEL, jej logá a logá Hier sú ochrannými známkami patriacimi spoločnosti PIXEL a nesmú byť použité bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti PIXEL.

Spoločnosť PIXEL a Koncový užívateľ uznávajú, že v prípade, ak akákoľvek tretia strana vznesie nárok, že Hry/PIXEL služby alebo držba Hry/PIXEL služieb Koncovým užívateľom porušuje duševné vlastníctvo tretej osoby, spoločnosť PIXEL je zodpovedná za vyšetrenie, obranu, vysporiadanie a uspokojenie takéhoto nároku na ochranu pred zásahom do duševného vlastníctva.

Pravidlá správania

Používanie PIXEL služieb je regulované konkrétnymi pravidlami stanovenými touto EULA. Nasledovné pravidlá nie sú úplné, spoločnosť PIXEL si vyhradzuje právo rozhodnúť na základe vlastnej úvahy, či správanie sa Koncového užívateľa je v rozpore s touto EULA. Ak spoločnosť PIXEL rozhodne, že správanie sa Koncového užívateľa je v rozpore s pravidlami stanovenými touto EULA, spoločnosť PIXEL je oprávnená rozhodnúť na základe vlastnej úvahy o disciplinárnych postihoch vrátane (najmä) ale nie výlučne o prerušení, ukončení alebo zrušení Účtu Koncového užívateľa.

Nie je dovolené:

 • urážať iných užívateľov PIXEL služieb vo vzájomnej komunikácii užívateľov PIXEL služieb alebo na verejných fórach;

 • propagovať násilie, fašizmus, rasizmus alebo iné ideológie alebo hnutia, ktoré potláčajú ľudské práva a slobody akoukoľvek formou a ktoré sú v rozpore s legislatívou Slovenskej republiky;

 • prenášať alebo zverejňovať akýkoľvek Obsah alebo vyjadrenie, ktoré podľa výlučnej a neobmedzenej úvahy spoločnosti PIXEL je považované za urážlivé, vrátane (najmä) ale nie výlučne Obsah alebo vyjadrenie, ktoré je protiprávne, škodlivé, výhražné, hanlivé, obťažujúce, ohováračské, vulgárne, nemravné, nenávistné, sexuálne explicitné, alebo rasovo, etnicky alebo inak nežiadúce, Koncový užívateľ nesmie ani používať nesprávne/chybné písanie slov alebo alternatívne písanie slov v Obsahu a vyjadreniach na obchádzanie vyššie uvedených zákazov;

 • dekompilovať, upravovať, prepísať, konštruovať alebo inak reprodukovať akúkoľvek časť Hier/PIXEL služieb;

 • používať podvody, automatizačný softvér (automation software), počítačové pirátstvo, alebo akýkoľvek iný neoprávnený softvér tretej strany určený na úpravu akýchkoľvek Hier/PIXEL služieb;

 • používať neautorizovaný softvér tretej strany určený zachytiť/zadržať, dobývať/ťažiť alebo inak zhromažďovať informácie z alebo prostredníctvom niektorej Hry/PIXEL služby alebo PORTÁLu;

 • získať (alebo pokúsiť sa získať) heslá alebo iné súkromné informácie od iných užívateľov PIXEL služieb;

 • zneužiť linky zákazníckej podpory alebo podávať klamlivé hlásenia spoločnosti PIXEL;

 • využívať, distribuovať alebo informovať iných užívateľov PIXEL služieb o chybe alebo poruche týkajúcej sa ktorejkoľvek Hry/PIXEL služieb, ktoré umožnia získanie neúmyselnej výhody.

Užívateľský obsah

Užívateľský obsah“ znamená akúkoľvek komunikáciu, obrázky, zvuky a všetok materiál/prostriedky, údaje a informácie, ktoré môže Koncový užívateľ poslať/načítať (ak Hry/PIXEL služby dovoľujú takúto možnosť) alebo preniesť prostredníctvom „PIXEL game client“ alebo prostredníctvom PIXEL služby/služieb, alebo ktoré ďalší používatelia PIXEL služieb posielajú/načítavajú (ak Hry/PIXEL služby dovoľujú takúto možnosť) alebo prenášajú najmä ale nie výlučne akýkoľvek text internetového rozhovoru (chat). Prenášaním alebo podaním/predložením akéhokoľvek Užívateľského obsahu počas používania PIXEL služby, Koncový užívateľ potvrdzuje, vyhlasuje a zaručuje sa, že takýto prenos alebo podanie:

 • je presné a nie je dôverné;

 • nie je v rozpore s akýmikoľvek zákonmi, zmluvnými obmedzeniami alebo inými právami tretej osoby, a že Koncový užívateľ má oprávnenie od tretej osoby, ktorej osobné údaje alebo duševné vlastníctvo je obsiahnuté v Užívateľskom obsahu;

 • je bez vírusov, softvéru podporujúceho reklamu (adware), špionážneho softvéru (spyware), parazitných programov alebo iných nezákonných kódov;


a uznáva a súhlasí, aby akýkoľvek osobný údaj Koncového užívateľa v rámci takéhoto obsahu bol kedykoľvek spracovaný spoločnosťou PIXEL v súlade s jej Pravidlami a všeobecnými podmienkami ochrany osobných údajov (Privacy Policy).


Spoločnosť PIXEL si vyhradzuje právo, na základe vlastného uváženia, posúdiť, monitorovať, zakázať, editovať, vymazať, znemožniť prístup alebo iným spôsobom zneprístupniť akýkoľvek Užívateľský obsah (vrátane (ale nie výlučne) Váš Užívateľský obsah/Užívateľský obsah Koncového užívateľa) kedykoľvek bez upozornenia a z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu.

Spoločnosť PIXEL nepreberá zodpovednosť za správanie sa žiadneho Koncového užívateľa PIXEL služieb, ktorý predkladá akýkoľvek Užívateľský obsah a nepreberá žiadnu zodpovednosť za monitorovanie PIXEL služieb ohľadom nevhodného obsahu (Užívateľského obsahu) alebo správania. Spoločnosť PIXEL nepreveruje a nemôže preverovať alebo monitorovať celý/všetok Užívateľský obsah. Koncový užívateľ používa PIXEL služby na vlastné riziko. Používaním PIXEL služieb môže byť Koncový užívateľ vystavený Užívateľskému obsahu, ktorý je urážlivý, obscénny alebo iným spôsobom nie je v súlade s očakávaniami Koncového užívateľa. Koncový užívateľ znáša všetko riziko spojené s používaním Užívateľského obsahu dostupnom v súvislosti s PIXEL službami. Na základe úvahy spoločnosti PIXEL, zástupcovia spoločnosti PIXEL alebo jej technológia môžu monitorovať a/alebo zaznamenať interakciu Koncového užívateľa s PIXEL službami alebo komunikáciu vrátane, ale nie výlučne text internetového rozhovoru (chat) počas používania PIXEL služby. Akceptovaním podmienok stanovených touto EULA Koncový užívateľ týmto udeľuje svoj neodvolateľný súhlas s takýmto monitorovaním a zaznamenávaním. Koncový užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že neočakáva ochranu súkromia pokiaľ ide o prenos akéhokoľvek Užívateľského obsahu, vrátane ale nie výlučne textu internetového rozhovoru (chat) alebo zvukovej komunikácie. Ak sa spoločnosť PIXEL kedykoľvek na základe vlastnej úvahy rozhodne monitorovať PIXEL služby, nepreberá zodpovednosť za Užívateľský obsah a nepreberá žiadnu povinnosť na úpravu alebo odstránenie nevhodného Užívateľského obsahu. Spoločnosť PIXEL má právo, nie povinnosť, na základe vlastnej úvahy upraviť, odmietnuť zverejniť alebo odstrániť akýkoľvek Užívateľský obsah.

PIXEL služby môžu zahŕňať rôzne fóra, blogy a internetové rozhovory (chat), na ktorých Koncový užívateľ môže zverejňovať Užívateľský obsah, vrátane postrehov a komentárov Koncového užívateľa na určené témy. Spoločnosť PIXEL nemôže zaručiť, že iní užívatelia príslušných PIXEL služieb nebudú využívať Koncovým užívateľom prezentované myšlienky a informácie. Z tohto dôvodu, ak má Koncový užívateľ nejakú myšlienku alebo informáciu, ktorú by chcel zachovať dôvernú a/alebo nechce, aby ju ostatní využívali, nezverejní/ňuje ju prostredníctvom PIXEL služieb. Spoločnosť PIXEL nenesie žiadnu zodpovednosť za vyhodnotenie, použitie alebo odškodnenie Koncového užívateľa za akékoľvek myšlienky alebo informácie, ktoré sa rozhodne zdieľať/predložiť.

Koncový užívateľ je výlučne zodpovedný za informácie, ktoré zverejňuje prostredníctvom alebo v súvislosti s PIXEL službami, a ktoré poskytuje ďalším osobám. Spoločnosť PIXEL môže vyradiť, odmietnuť zverejniť alebo vymazať akýkoľvek Užívateľský obsah z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu, vrátane nie však výlučne Užívateľský obsah, ktorý podľa úvahy spoločnosti PIXEL porušujte túto EULA.

Koncový užívateľ týmto udeľuje spoločnosti PIXEL neodvolateľnú, trvalú, prevoditeľnú, v celom rozsahu splatenú, bezpoplatkovú, celosvetovú licenciu (vrátane práva udeľovať sublicenciu a postupovať právo tretím osobám) a právo kopírovať, reprodukovať, opravovať, spracovať, upravovať, vytvoriť odvodené dielo, zhotovovať, skomercionalizovať, publikovať, distribuovať, predávať, udeľovať licencie a sublicencie, prevádzať, prenajímať, prenášať, verejne vystavovať, verejne vykonávať alebo zabezpečiť prístup elektronicky, vysielať, oznamovať verejnosti prostredníctvom telekomunikácií, zobrazovať, predvádzať, vstúpiť/zadávať do počítačovej pamäte, a právo používať a vykonávať akýmkoľvek spôsobom, vo vzťahu k Užívateľskému obsahu Koncového užívateľa/Užívateľský obsah Koncového užívateľa, rovnako ako ku všetkým upraveným a odvodeným dielam v súvislosti s poskytovaním PIXEL služieb spoločnosťou PIXEL vrátane marketingu a propagácie PIXEL služieb. Týmto tiež Koncový užívateľ udeľuje spoločnosti PIXEL právo udeľovať oprávnenia tretím osobám na výkon ktoréhokoľvek práva udeleného spoločnosti PIXEL Koncovým užívateľom na základe tejto EULA. Ďalej týmto Koncový užívateľ udeľuje spoločnosti PIXEL nepodmienené, neodvolateľné právo používania a využívania akýchkoľvek informácií alebo materiálu obsiahnutých v akomkoľvek Užívateľskom obsahu a v súvislosti s ktorýmkoľvek Užívateľským obsahom, bez vzniku akejkoľvek povinnosti voči Koncovému užívateľovi. Ak to zákon nevylučuje, Koncový užívateľ sa vzdáva akýchkoľvek Koncovému užívateľovi patriacich práv a/alebo osobnostných práv, ktoré môže mať Koncový užívateľ vo vzťahu k Užívateľskému obsahu Koncového užívateľa, bez ohľadu na to, či je Užívateľský obsah Koncového užívateľa zmenený alebo vymenený akýkoľvek spôsobom. Spoločnosť PIXEL si nenárokuje vlastnícke právo k Užívateľskému obsahu Koncového užívateľa a táto EULA nie je určená na obmedzenie akýchkoľvek práv, ktoré Koncovému užívateľovi patria v súvislosti s používaním a využívaním Užívateľského obsahu Koncového užívateľa. Spoločnosť PIXEL nemá povinnosť monitorovať alebo uplatňovať duševné vlastníctvo Koncového užívateľa k Užívateľskému obsahu Koncového užívateľa.

Koncový užívateľ je výlučne zodpovedný za svoju komunikáciu s ostatnými používateľmi PIXEL služieb a ďalšími osobami, s ktorými komunikuje prostredníctvom PIXEL služieb a/alebo PIXEL Hier. Spoločnosť PIXEL si vyhradzuje právo, avšak nevzniká jej povinnosť, byť zapojená do akéhokoľvek takéhoto sporu. Koncový užívateľ je povinný poskytnúť spoločnosti PIXEL potrebnú spoluprácu za účelom vyšetrenia akéhokoľvek podozrenia z protizákonnej, podvodnej alebo nevhodnej činnosti, najmä nie však výlučne udeliť prístup spoločnosti PIXEL k častiam svojho Účtu Koncového užívateľa chráneným/ého heslom a za týmto účelom Koncový užívateľ udeľuje spoločnosti PIXEL súhlas na prístup k častiam svojho Účtu Koncového užívateľa chráneným/ého heslom.

V prípade, ak má Koncový užívateľ spor s jedným alebo viacerými používateľmi PIXEL služieb, Koncový užívateľ sa vzdáva respektíve vzdá sa voči spoločnosti PIXEL (a jej vedúcim pracovníkom, riaditeľom, zástupcom, sesterským spoločnostiam, spoločným podnikom a zamestnancom) resp. Koncový užívateľ zbavuje/oslobodzuje PIXEL od nárokov, požiadaviek a náhrady škody (skutočnej aj následnej) akéhokoľvek druhu a povahy, známych aj neznámych, vzniknutých z takéhoto sporu alebo iným spôsobom spojených s takýmto sporom v súlade s príslušným právom.

Nadobudnutie licencie

Spoločnosť PIXEL poskytuje Koncovému užívateľovi obmedzenú, osobnú, nevýhradnú, neprevoditeľnú, odvolateľnú licenciu na prístup k Hre/PIXEL službe (vstup do Hry/PIXEL služby) výlučne pre osobné, nekomerčno zábavné účely/použitie Koncovým užívateľom, s nemožnosťou poskytnúť sublicenciu k Hre/PIXEL službe – t.j. užívateľské právo k Hre/PIXEL službe resp. právo používať Hru/PIXEL službu v Rozsahu licencie podľa tejto EULA, bezplatne (ďalej ako „Nadobudnutie licencie“).

Nákup v rámci Hry/Aplikácie/PIXEL služby (tzv. „In-app nákup“)

In-app nákup je jednorázovou akvizíciou v rámci Hry/Aplikácie/PIXEL služby. Pre vylúčenie všetkých pochybností Koncový užívateľ berie na vedomie, že In-app nákup je voliteľnou možnosťou v rámci Hry/Aplikácie/PIXEL služby pre Koncového užívateľa, a teda realizácia In-app nákupu nie je povinnosťou Koncového užívateľa; Hra/Aplikácia/PIXEL služba je plne funkčná aj bez realizácie In-app nákupu. Aplikácia/Hra umožňuje prostredníctvom In-app nákupu nakupovanie kreditu („Credit“) a/alebo kúpu virtuálneho predmetu („Premium item“) v rámci kontextu Aplikácie/Hry. Koncový užívateľ výslovne potvrdzuje a vyhlasuje, že sa pred akceptáciou tejto EULA, registráciou, inštaláciou, používaním alebo iným vstupom/prístupom k PIXEL službám alebo akýmkoľvek materiálom v nich zahrnutých alebo súvisiacim s PIXEL službami, oboznámil s tým, že súčasťou realizácie In-app nákupu v súlade s touto EULA je povinnosť zaplatiť odplatu/kúpnu cenu za In-app nákup – kúpnu cenu za konkrétny Credit balík resp. kúpnu cenu za konkrétny Premium item. Kredit/y resp. Credit/y môžu byť použité/využité kdekoľvek v Aplikácii/Hre, v ktorej bol/boli tento/tieto Credit/y zakúpené. Credit/y znamená/najú virtuálne peniaze v Aplikácii/Hre a slúžia na rozšírenie funkčnosti Aplikácie/Hry. Credit/y si môže Koncový užívateľ kúpiť prostredníctvom In-app nákupu vo forme rôznych druhov Credit balíkov – líšiacich sa množstvom resp. hodnotou Creditov v konkrétnom Credit balíku ponúkanom v každej individuálnej Hre, pričom kúpna cena týchto konkrétnych Credit balíkov vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných príslušných daní vzťahujúcich sa k tomuto In-app nákupu je uvedená v každej individuálnej Hre samostatne. Premium item znamená virtuálny predmet v rámci kontextu Hry, ktorý slúži na rozšírenie funkčnosti Hry, ktorý je možné zakúpiť priamo, t.j. bez použitia Creditov. Konkrétny Premium item si môže Koncový užívateľ kúpiť prostredníctvom In-app nákupu v každej individuálnej Aplikácii/Hre v ktorej je ponúkaný, pričom kúpna cena konkrétneho Premium item vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných príslušných daní vzťahujúcich sa k tomuto In-app nákupu je uvedená v každej individuálnej Hre samostatne. Keďže náklady a poplatky tretích strán súvisiace s realizáciou In-app nákupu nemožno určiť vopred, do celkovej odplaty/kúpnej ceny za In-app nákup (kúpnej ceny za konkrétny Credit balík resp. kúpnej ceny za konkrétny Premium item) môžu byť zarátané náklady alebo poplatky Aplikačnej platformy, SNS, resp. platobného systému prevádzkovaného/používaného Aplikačnou platformou, SNS alebo PORTÁLom vrátane napr. niektorého zo základných platobných systémov spracovateľov kreditných kariet (credit card processors).

Koncový užívateľ sa zaväzuje zaplatiť a súhlasí so zaplatením celkovej odplaty/kúpnej ceny za In-app nákup (kúpnej ceny za konkrétny Credit balík resp. kúpnej ceny za konkrétny Premium item) pred Úplným dodaním PIXEL služby kúpenej prostredníctvom In-app nákupu (Credit balíku resp. Premium item) Koncovému užívateľovi. Realizácia takéhoto In-app nákupu je závislá na platobnom systéme prevádzkovanom/používanom Aplikačnou platformou, SNS alebo PORTÁLom, vrátane základných platobných systémov napr. od spracovateľov kreditných kariet (credit card processors); príslušné používané platobné systémy sú uvedené v každej individuálnej Hre/PIXEL službe samostatne. Od spoločnosti PIXEL sa vyžaduje iba dodanie/poskytnutie užívateľského práva ku Credit balíku/k Premium item resp. práva používať Credit balík resp. Premium item podľa podmienok obsiahnutých v tejto EULA prostredníctvom In-app nákupu Koncovému užívateľovi v čase keď (bez zbytočného odkladu potom čo) konkrétny platobný systém potvrdí platbu Koncového užívateľa za In-app nákup, t.j. za nákup Credit balíku/ov resp. Premium item/s, v celkovej výške kúpnej ceny za konkrétny Credit balík resp. za konkrétny Premium item. Koncový užívateľ súhlasí so zaslaním elektronickej faktúry po zaplatení kúpnej ceny za In-app nákup (kúpnej ceny za konkrétny Credit balík resp. kúpnej ceny za konkrétny Premium item) Koncovým užívateľom spoločnosti PIXEL. Koncový užívateľ nie je oprávnený odstúpiť od In-app nákupu. Koncový užívateľ nemôže v zmysle príslušného platného právneho poriadku odstúpiť od In-app nákupu, predmetom ktorého je poskytnutie elektronického obsahu (Credit balíku resp. Premium item) inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Koncového užívateľa a Koncový užívateľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od In-app nákupu. Vo vzťahu k In-app nákupu, PIXEL týmto oznamuje/poučuje Koncového užívateľa a Koncový užívateľ berie na vedomie, že udelením súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu na základe In-app nákupu resp. udelením súhlasu s Úplným dodaním PIXEL služby kúpenej prostredníctvom In-app nákupu (Credit balíku resp. Premium item) Koncovému užívateľovi pred uplynutím lehoty na odstúpenie od In-app nákupu Koncový užívateľ stráca právo na odstúpenie od In-app nákupu. Koncový užívateľ týmto výslovne súhlasí, aby mu PIXEL služba kúpená prostredníctvom In-app nákupu (Credit balík resp. Premium item) bola úplne dodaná pred uplynutím lehoty na odstúpenie od In-app nákupu a zároveň vyhlasuje, že Koncový užívateľ bol o strate práva na odstúpenie od In-app nákupu udelením výslovného súhlasu podľa vyššie uvedeného riadne poučený.

Koncový užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že licencia na prístup ku Creditom/Credit balíkom resp. k Premium item/s (užívateľské právo ku Creditom/Credit balíkom resp. k Premium item/s) nadobúdaná prostredníctvom In-app nákupu, prechádza zo spoločnosti PIXEL na Koncového užívateľa momentom úplného zaplatenia celkovej výšky kúpnej ceny za konkrétny In-app nákup, t.j. kúpnej ceny za nákup konkrétneho Credit balíku/ov resp. Premium item/s, Koncovým užívateľom spoločnosti PIXEL, a teda pokiaľ nedôjde k úplnému zaplateniu kúpnej ceny za konkrétny In-app nákup, t.j. za nákup konkrétneho Credit balíku/ov resp. Premium item/s, Koncovým užívateľom spoločnosti PIXEL, Koncový užívateľ nie je oprávnený používať/využívať Credit/y resp. Premium item/s v rámci Hry, inak zodpovedá spoločnosti PIXEL za spôsobenú škodu priamo alebo nepriamo vyplývajúcu z neoprávneného používania/využívanie Creditov resp. Premium item/s. Ak Koncový užívateľ nezaplatí príslušnú kúpnu cenu za Credit/y resp. Credit balík/y resp. za Premium item/s, spoločnosť PIXEL týmto žiada Koncového užívateľa, aby nepoužíval/nevyužíval takto bezplatne nadobudnutú licenciu na prístup ku Creditom/Credit balíkom resp. Premium item/s (užívateľské právo ku Creditom/Credit balíkom resp. k Premium item/s) v Hre/Hrách, pretože je to zakázané. Používanie/využívania Creditu/ov resp. Premium item/s v Hre/Hrách nie je možné, ak je zakázané. Ak Koncový užívateľ poruší povinnosť upravenú v prvej a druhej vete tohto odseku, t.j. povinnosť nepoužívať/nevyužívať bezplatne nadobudnutú licenciu na prístup ku Creditu/om resp. Premium item/s (užívateľské právo ku Creditom/Credit balíkom resp. k Premium item/s) v Hre/Hrách, v prípade že Koncový užívateľ nezaplatil za Credit/y resp. Credit balík/y resp. za Premium item/s príslušnú kúpnu cenu, spoločnosť PIXEL si vyhradzuje právo rozhodnúť na základe vlastnej úvahy o disciplinárnych postihoch vrátane (najmä) ale nie výlučne o zrušení výhody (rozšírenia funkčnosti Aplikácie/Hry) získanej/nadobudnutej v Hre/Aplikácii použitím/využitím takto neoprávnene nadobudnutej licencie na prístup ku Creditu/om resp. Credit balíku/om, resp. o zrušení takto neoprávnene nadobudnutej licencie na prístup ku Creditu/om resp. Credit balíku/om resp. k Premium item/s (užívateľského práva ku Creditom/Credit balíkom resp. k Premium item/s), resp. o prerušení, ukončení alebo zrušení Účtu Koncového užívateľa bez upovedomenia. Ustanovenia tohto odseku sa nevzťahujú na používanie/využívanie Creditov resp. Premium items v Hre/Hrách Koncovým užívateľom v prípade že Credit balík/y resp. Premium item/s bol/i získaný/é Koncovým užívateľom ako odmena v rámci Hry.

Pre vylúčenie všetkých pochybností Koncový užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetky Inn-app nákupy, t.j. každý konkrétny In-app nákup každého konkrétneho Credit balíku resp. každého konkrétneho Premium item, sú s výnimkami uvedenými v ďalšej časti tejto EULA nazvanej „Pravidlá vrátenia kúpnej ceny za nevyužitý Credit balík“ konečné a nevratné, t.j. vrátenie kúpnej ceny Koncovému užívateľovi zaplatenej Koncovým užívateľom za In-app nákup nie je podľa tejto EULA možné, a teda PIXEL nie je povinný bez ohľadu na akékoľvek okolnosti vrátiť Koncovému užívateľovi kúpnu cenu zaplatenú Koncovým užívateľom spoločnosti PIXEL za In-app nákup.

Pre vylúčenie všetkých pochybností Koncový užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že uhradí všetky poplatky, každú kúpnu cenu za In-app nákup podľa tejto EULA a v prípade potreby súvisiacu daň (ak povinnosť zaplatiť príslušnú daň vyplýva z rozhodného právneho poriadku), záväzok na úhradu ktorých bol spôsobený Koncovým užívateľom alebo treťou osobou používajúcou Účet Koncového užívateľa (vznikol používaním Účtu Koncového užívateľa).

Spoločnosť PIXEL môže kedykoľvek revidovať/meniť výšku kúpnej ceny za konkrétny In-app nákup ponúkaný prostredníctvom Hier/PIXEL služieb.

Pravidlá vrátenia kúpnej ceny za nevyužitý Credit balík

Bez ohľadu na zánik práva na odstúpenie od In-app nákupu kúpna cena za nevyužitý Credit balík môže byť vrátená Koncovému užívateľovi, avšak nikdy za vyššiu sumu ako bola pôvodná hodnota Credit balíka (hodnota/kúpna cena Credit balíka, ktorú Koncový užívateľ zaplatil spoločnosti PIXEL). Suma kúpnej ceny Credit balíka ktorá má byť vrátená spoločnosťou PIXEL je vyplácaná v rovnakej mene, ktorá bola použitá za účelom nadobudnutia licencie ku konkrétnemu Credit balíku.

Spoločnosť PIXEL vráti  kúpnu cenu Credit balíka/balíkov ako je uvedené v tejto EULA iba za splnenia nasledovných dvoch (2) podmienok:

 • licencia ku Credit balíku/om bola kúpená/zaplatená v Hrách ponúkaných na PORTÁLi;

 • spoločnosti PIXEL bola prostredníctvom zákazníckej podpory elektronicky na e-mail: [email protected] podaná žiadosť o vrátenie kúpnej ceny za Credit balík v rámci 30 dní nasledujúcich po zaplatení kúpnej ceny za Credit balík/y Koncovým užívateľom spoločnosti PIXEL (t.j. najneskôr do 30 dní odo dňa realizácie takéhoto In-app nákupu) (ďalej ako „Žiadosť o vrátenie kúpnej ceny”).

Spoločnosť PIXEL vráti iba celú/celkovú kúpnu cenu Credit balíka/balíkov a iba v prípade, ak žiadny Credit z Credit balíka/ov nebol použitý na nákup nejakej položky alebo vybavenia Hry.


Spoločnosť PIXEL realizuje vrátenie kúpnej ceny na účet Koncového užívateľa po dodržaní vyššie uvedených podmienok do 30 dní po prijatí Žiadosti o vrátenie kúpnej ceny.

Spoločnosť PIXEL nevráti kúpnu cenu Credit balíka/ov ako je uvedené vyššie v tejto EULA v prípade, ak:

 • Koncový užívateľ zamýšľa ukončiť používanie ktorejkoľvek Hry a ostali mu Credity na Účte; alebo

 • ktorýkoľvek Credit z Credit balíka bol použitý na kúpenie nejakej položky alebo vybavenia Hry; alebo

 • márne uplynie lehota 30 dní nasledujúcich po kúpení Credit balíka/ov Koncovým užívateľom; alebo

 • Credit/y alebo Credit balík/y bol/i získaný/é ako odmena v rámci Hry.


Pre vylúčenie všetkých pochybností Koncový užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že táto časť EULA “ Pravidlá vrátenia kúpnej ceny za nevyužitý Credit balík ” sa nevzťahuje na kúpnu cenu za Premium item, t.j. vrátenia kúpnej ceny zaplatenej za Premium item/s nie je podľa tejto EULA možné.


Osobné údaje

Hry/PIXEL služby spracúvajú osobné údaje Koncového užívateľa. Viac informácií je obsiahnutých v Pravidlách a všeobecných podmienkach ochrany osobných údajov (Privacy Policy) spoločnosti PIXEL, ktoré môžete nájsť na webovej stránke https://portal.pixelfederation.com/sk/privacy.

Aktualizácie

Spoločnosť PIXEL pravidelne zverejňuje aktualizácie, ktoré môžu opraviť chyby alebo zlepšiť fungovanie Hier/PIXEL služieb.

Dostupné aktualizácie môžu byť avizované Koncovému užívateľovi prostredníctvom oznámení zabezpečených Aplikačnou platformou, SNS alebo PORTÁLom, každopádne, je povinnosťou Koncového užívateľa sledovať tieto oznámenia. Aktualizácie možno uviesť do používania/sa používajú taktiež prostredníctvom Aplikačnej platformy, SNS alebo PORTÁLu, pričom sa vyžaduje aktívne internetové spojenie.

Inštalácia aktualizácií môže vyžadovať osobitný súhlas Koncového užívateľa. Správne použitie aktualizácií vyžaduje dostupnosť a dobrú funkčnosť Aplikačnej platformy a/alebo SNS, nad ktorými spoločnosť PIXEL nemá kontrolu. Spoločnosť PIXEL nenesie zodpovednosť za nesprávne inštalovanie aktualizácií. Zodpovednosť za škodu nie je daná, ak škoda vznikla v dôsledku chýb opravených v aktualizácii, ktorú si Koncový užívateľ nenainštaloval.

Zákaznícka podpora, reklamácie, podnety a sťažnosti

Za inštaláciu a aktiváciu Hier/PIXEL služieb a súvisiacich webových služieb nesie výlučnú zodpovednosť Koncový užívateľ. Je povinnosťou Koncového užívateľa nestratiť, nezničiť alebo nepoškodiť Hry/PIXEL služby po ich stiahnutí/inštalácii.

PIXEL služba/Hra je plne funkčná so všetkými jej vlastnosťami momentom Úplného dodania PIXEL služby/Hry Koncovému užívateľovi podľa tejto EULA. Spoločnosť PIXEL vynakladá svoje najlepšie úsilie na zabezpečenie plnej funkčnosti PIXEL služby/Hry so všetkými jej vlastnosťami a aby PIXEL služba/Hra bola poskytnutá Koncovému užívateľovi v požadovanom rozsahu a kvalite.

Koncový užívateľ si môže overiť kompatibilitu resp. získať informácie o kompatibilite elektronického obsahu poskytovaného podľa tejto EULA s hardvérom a softvérom Koncového užívateľa na webovej stránke https://portal.pixelfederation.com.

Spoločnosť PIXEL má výlučnú zodpovednosť za zabezpečenie údržby a zákazníckej podpory k Hrám/PIXEL službám ako je uvedené v tejto EULA alebo ako to vyžaduje príslušné právo. Spoločnosť PIXEL ponúkne primeranú úroveň podpory prostredníctvom webovej stránky (PORTÁL) a vzhľadom na osobitnú povahu PIXEL služby/Hry poskytovanej podľa tejto EULA spoločnosť PIXEL odporúča Koncovému užívateľovi v prípade problémov, akýchkoľvek otázok, sťažností alebo nárokov ohľadom Hier/PIXEL služieb alebo ohľadom postupu uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kontaktovať oddelenie zákazníckej podpory spoločnosti PIXEL na e-mailovej adrese: [email protected] (alebo cez iné komunikačné kanály, ktoré boli Koncovému užívateľovi oznámené, ako aj na telefónnom čísle zákazníckej podpory spoločnosti PIXEL: +421918532799, alebo osobne resp. poštovou zásielkou na adrese sídla spoločnosti PIXEL: Einsteinova 19, Bratislava, 851 01, Slovenská republika). Spoločnosť PIXEL však neručí za to, že akékoľvek problémy alebo žiadosti, ktoré Koncový užívateľ vznesie, budú skutočne riešené/bude na ne odpovedané.

V prípade porušenia záruk uvedených v ďalšej časti tejto EULA nazvanej „Záruky a obmedzenie zodpovednosti“ má Koncový užívateľ nárok (i) na bezplatné odstránenie vady PIXEL služby/Hry poskytovanej podľa tejto EULA riadne a včas a spoločnosť PIXEL je povinná vadu bez zbytočného odkladu bezplatne odstrániť, alebo (ii) na dodanie PIXEL služby/Hry poskytovanej podľa tejto EULA bez vady.

Právo zo zodpovednosti za vady uplatňuje Koncový užívateľ zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu: [email protected], poštovou zásielkou alebo osobne priamo na adrese sídla spoločnosti PIXEL: Einsteinova 19, Bratislava, 851 01, Slovenská republika. Spoločnosť PIXEL je povinná vybaviť reklamáciu do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

Podmienky a postup pri vybavovaní reklamácie sa primerane použijú aj na vybavovanie podnetov a sťažností Koncového užívateľa.

Záruky a obmedzenie zodpovednosti

PIXEL vyhlasuje, že PIXEL služba/Hra poskytovaná podľa tejto EULA, má v zásade také vlastnosti, aké sú uvedené v konkrétnej PIXEL službe/Hre a jej prípadných aktualizáciách resp. aké vyplývajú z účelu, na ktorý sa poskytuje alebo ku ktorému sa obvykle používa (t.j. že nemá vady/chyby, ktoré by bránili účelu jej použitia), je poskytnutá Koncovému užívateľovi v požadovanom rozsahu a kvalite, vyhovuje požiadavkám právnych predpisov a nemá právne vady.

Koncový užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že používanie Hier/PIXEL služieb je na jeho vlastné riziko. Spoločnosť PIXEL nemá žiadnu právnu zodpovednosť za Účty Koncového užívateľa, ich stratu alebo výmaz. Je zodpovednosťou Koncového užívateľa nestratiť, nezničiť alebo nepoškodiť Hry/PIXEL služby po ich stiahnutí/inštalácii.

Vzhľadom na špecifickú povahu PIXEL služby/Hry poskytovanej podľa tejto EULA, PIXEL neposkytuje záruku ani vyhlásenie, že funkcie, ktoré obsahuje PIXEL služba/Hra poskytovaná podľa tejto EULA, budú vyhovovať požiadavkám Koncového užívateľa, alebo že jej prevádzka bude nerušená a bezchybná. PIXEL nenesie zodpovednosť za nefunkčnosť alebo nepoužiteľnosť PIXEL služby/Hry poskytovanej podľa tejto EULA v dôsledku nesprávneho používania alebo kombinácie vplyvov technického vybavenia, programového vybavenia alebo škodlivých programov.

Hry/PIXEL služby sú poskytované v stave „ako je dané” a „ako je k dispozícii” (resp. „ako stojí a leží“) pre používanie Koncovým užívateľom (resp. „ako stojí a leží“), bez záruk akéhokoľvek druhu, vyjadrených alebo predpokladaných, vrátane (najmä) nie však výlučne záruk obchodovateľnosti, vhodnosti pre konkrétny účel, názov, oprávnenosti, a tých záruk ktoré vyplývajú z priebehu rokovaní alebo obchodných zvyklostí, a to bez obmedzenia zodpovednosti spoločnosti PIXEL uvedenej v tejto časti nižšie.

Spoločnosť PIXEL a ktorýkoľvek jej dodávateľ alebo poskytovateľ licencie nenesie zodpovednosť za náhodnú, nepriamu, mimoriadnu, následnú alebo akúkoľvek inú škodu vyplývajúcu z alebo akýmkoľvek spôsobom súvisiacu s dostupnosťou, používaním alebo nemožnosťou používať Hry/PIXEL služby v akomkoľvek čase a mieste podľa voľby Koncového užívateľa. Spoločnosť PIXEL neručí za to, že PIXEL služby budú nepretržité alebo bezchybné; že chyby budú opravené; alebo že Hry alebo PIXEL služby nebudú napadnuté vírusmi alebo inými škodlivými zložkami.

Spoločnosť PIXEL nenesie zodpovednosť za žiadnu nepriamu, náhodnú, následnú, mimoriadnu, trestnú alebo podobnú škodu, vrátane (najmä) ale nie výlučne za stratu príjmu, stratu zisku, stratu dát alebo prevádzkové poruchy (prerušenie prevádzky) alebo za iné nehmotné straty (i keď takéto straty sú kvalifikované), ktoré vzniknú z / alebo  akokoľvek súvisia s touto EULA alebo samotnými PIXEL službami, či už na základe zmluvy, úmyselného porušenia práva alebo na základe inej právnej teórie a bez ohľadu na to, či spoločnosť PIXEL upozornila (resp. či PIXEL bol upozornený) na možnosť takejto škody.

Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie konkrétnych záruk alebo obmedzení alebo vylúčenie zodpovednosti za konkrétne typy škôd. A preto sa niektoré z vyššie uvedených odopretí (zrieknutí sa) záruky a obmedzení zodpovednosti nemusia vzťahovať na konkrétneho Koncového užívateľa. V rozsahu v akom spoločnosť PIXEL nesmie, vzhľadom na príslušné právo, odoprieť záruku alebo obmedziť svoju zodpovednosť spôsobom stanoveným v tomto dokumente, rozsah takejto záruky a rozsah zodpovednosti spoločnosti PIXEL bude na minimálnej úrovni povolenej príslušným právom. Predovšetkým, zákonné práva ktoréhokoľvek zákazníka (spotrebiteľa) alebo vylúčenie resp. obmedzenie zodpovednosti za smrť alebo zranenie v dôsledku nedbanlivosti alebo podvodu zo strany spoločnosti PIXEL, nemôžu byť negatívne zasiahnuté touto EULA.

Spoločnosť PIXEL nezodpovedá (a Koncový užívateľ s tým súhlasí) voči Koncovému užívateľovi za konkrétnu škodu vo vyššej sume než Koncový užívateľ uhradil spoločnosti PIXEL v súlade s touto EULA v šiestich (6) mesiacoch bezprostredne predchádzajúcich dňu, v ktorom si Koncový užívateľ po prvýkrát uplatnil svoj nárok na náhradu tejto konkrétnej škody. Koncový užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak spoločnosti PIXEL počas tohto obdobia neuhradil nič, jedinou možnosťou Koncového užívateľa na nápravu (a teda výlučná zodpovednosť spoločnosti PIXEL) v akomkoľvek spore so spoločnosťou PIXEL je ukončenie používania PIXEL služieb a zrušenie Účtu Koncového užívateľa.

Koncový užívateľ sa zaväzuje zbaviť zodpovednosti/odškodniť, chrániť a zaistiť spoločnosť PIXEL od/pred akéhokoľvek/akýmkoľvek nároku/om, požiadavky/ou, náhrady/ou škody alebo iných strát vrátane primeranej odmeny advokáta, ktoré budú uplatnené akoukoľvek treťou stranou, a ktoré vyplynú alebo vzniknú z  používania PIXEL služieb alebo akéhokoľvek porušenia tejto EULA Koncovým užívateľom; uvedené sa neuplatní v prípade, ak porušenie práv/povinností nemožno prisúdiť úmyselnému alebo nedbanlivostnému správaniu Koncového užívateľa.

Spoločnosť PIXEL vynaloží všetko úsilie na vyšetrenie akýchkoľvek nahlásených chýb v Hrách/PIXEL službách len čo to bude možné a opraví takúto chybu alebo vytvorí riešenie na odstránenie problému (spoločnosť PIXEL môže odložiť opravu chýb s obmedzeným vplyvom do ďalšej plánovanej aktualizácie); ale nič iné.

Navyše, zodpovednosť spoločnosti PIXEL nie je daná v prípadoch škody, ktorej príčina je mimo kontroly spoločnosti PIXEL (vyššia moc).

Hry/PIXEL služby komunikujú prostredníctvom internetu so serverom, ktorý je riadený spoločnosťou PIXEL, za účelom poskytnutia úplnej služby. Spoločnosť PIXEL vynakladá jej všetko primerané úsilie za účelom, aby tento server bol kedykoľvek dostupný, ale nezodpovedá za jeho dostupnosť. Spoločnosť PIXEL môže priebežne aktualizovať server, čo môže viesť k jeho dočasnej nedostupnosti. Spoločnosť PIXEL vynaloží všetko primerané úsilie, aby bol Koncový užívateľ vopred informovaný o nedostupnosti servera. Všetky pravidlá a podmienky uvedené v tomto dokumente ohľadom aktualizácií, podpory a zodpovednosti sa primerane vzťahujú na server.

Koncový užívateľ berie na vedomie, že spoločnosť PIXEL nebude voči nemu niesť zodpovednosť v prípadoch, ak spoločnosť PIXEL zmení akúkoľvek časť alebo preruší poskytovanie PIXEL služby, čo spoločnosť PIXEL môže vykonať podľa vlastného uváženia a Koncový užívateľ nebude môcť/nemusí byť možné používať Hry/PIXEL služby v rovnakom rozsahu ako pred týmito zmenami alebo prerušením poskytovania PIXEL služby, keďže niektoré aspekty Hier/PIXEL služieb a správa podmienok používania Hier/PIXEL služieb majú za následok pretrvávajúcu angažovanosť spoločnosti PIXEL.

V prípade akéhokoľvek zlyhania Hier/PIXEL služieb v súlade s/zodpovedajúc príslušnej záruke (záruke uvedenej vyššie v tejto EULA /“Zrieknutie sa záruk a obmedzenie zodpovednosti“/ alebo záruke podľa príslušného zákona), Koncový užívateľ môže upozorniť Aplikačnú platformu a Aplikačná platforma vráti Koncovému užívateľovi kúpnu cenu za aplikáciu.

Spoločnosť PIXEL nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu priamo alebo nepriamo vyplývajúcu z nesprávneho fungovania Aplikačnej platformy a/alebo SNS.

Aplikačná platforma neposkytuje žiadne ďalšie záručné záväzky (s výnimkou záruky/zodpovednosti uvedenej vyššie v tejto EULA) vôbec pokiaľ ide o Hry/PIXEL služby v/do maximálnom/eho rozsahu povolenom príslušným právom, a akékoľvek ďalšie nároky, straty, záväzky, náhrada škody, náklady alebo výdavky, ktoré nespadajú pod vyššie uvedené záruky/zodpovednosť, pri dodržaní podmienok uvedených v tejto časti EULA – „Zrieknutie sa záruk a obmedzenie zodpovednosti“, patria do výlučnej zodpovednosti spoločnosti PIXEL.

Trvanie EULA

Táto EULA nadobúda účinnosť okamihom, keď Koncový užívateľ začne používať Aplikácie/Hry/PIXEL služby (okamihom akceptácie podmienok stanovených EULA Koncovým užívateľom jedným z viacerých spôsobov uvedených vyššie), EULA je uzavretá na dobu neurčitú a zostáva účinnou do času jej ukončenia.

Koncový užívateľ môže ukončiť túto EULA kedykoľvek vymazaním svojho Účtu Koncového užívateľa. Spoločnosť PIXEL môže kedykoľvek (vyhradzuje si právo) ukončiť alebo pozastaviť Účet Koncového užívateľa vzhľadom na správanie Koncového užívateľa, ktoré bude na základe vlastnej úvahy spoločnosti PIXEL považované za porušenie alebo nedodržanie podmienok stanovených touto EULA. Spoločnosť PIXEL si vyhradzuje právo ukončiť alebo pozastaviť neaktívne Účty Koncových užívateľov bez predchádzajúceho upozornenia, pričom spoločnosť PIXEL nenesie zodpovednosť za žiadne straty vyplývajúceho z takéhoto ukončenia alebo pozastavenia. Ak spoločnosť PIXEL ukončí alebo pozastaví Účet Koncového užívateľa, Koncový užívateľ nebude mať ďalší prístup k svojmu Účtu, ani k ničomu spojenému/súvisiacemu s Účtom. Ukončenie tejto EULA sa nedotýka/nemá vplyv na nárok na náhradu škody vyplývajúcej z porušenia tejto EULA, na ustanovenia týkajúce sa záruk/ručení (obmedzenie záruk/ručení) a na obmedzenie zodpovednosti (obmedzenie náhrady škody) alebo na ďalšie ustanovenia tejto EULA, ktoré na základe prejavenej vôle strán alebo na základe ich povahy budú trvať aj po ukončení EULA.

Spoločnosť PIXEL si vyhradzuje právo ukončiť prevádzkovanie Hry/PIXEL služby ako celku alebo niektorého herného servera kedykoľvek. Ukončeniu v takomto prípade bude predchádzať upozornenie na príslušných stránkach Hry/PIXEL služby či servera, ktoré bude oznámené minimálne 3 mesiace pred takýmto ukončením. Ani v takomto prípade nie je Koncový užívateľ oprávnený požadovať akékoľvek kompenzácie či vrátenie Creditov alebo peňazí. Koncový užívateľ, ktorý uzavrie túto EULA po dátume takéhoto oznámenia o ukončení prevádzkovania Hry/PIXEL služby, bude o ukončení Hry/PIXEL služby informovaný bezprostredne po uzavretí tejto EULA.

Táto EULA sa automaticky a s okamžitou platnosťou ukončí v prípade, ak bude proti Koncovému užívateľovi podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo ak Koncový užívateľ požiada o odklad úhrady jeho záväzkov, alebo ak aktíva Koncového užívateľa budú zabavené, resp. ak Koncový užívateľ zomrie alebo ak vstúpi do likvidácie, resp. bude zrušený alebo zanikne.

Po skončení platnosti tejto EULA (bez ohľadu na dôvod) je Koncový užívateľ povinný zastaviť používanie všetkých Aplikácií/Hier/PIXEL služieb. Okrem toho je Koncový užívateľ povinný odstrániť všetky kópie Aplikácií/Hier/PIXEL služieb zo všetkých počítačových systémov alebo akéhokoľvek ďalšieho zariadenia, ktoré kontroluje.

Rôzne

Táto licenčná zmluva Koncového užívateľa sa spravuje slovenským právom, t.j. táto EULA je regulovaná slovenským právnym poriadkom.

Konanie v zhode s právnym poriadkom (Legal Compliance): Koncový užívateľ akceptovaním podmienok stanovených touto EULA niektorou z viacerých možností uvedených vyššie vyhlasuje a zaručuje sa, že


 • sa nenachádza v krajine, ktorá je predmetom embarga vyhláseného vládou USA alebo ktorá bola určená vládou USA ako krajina “podporujúca terorizmus”; a súčasne

 • nie je v žiadnom zozname vlády USA obsahujúcej údaje o zakázaných a obmedzených stranách.


Ak nie je nariadené inak záväzným právom, všetky spory vzniknuté alebo spojené/súvisiace s touto EULA medzi spoločnosťou PIXEL a Koncovým užívateľom (vrátane všetkých sporov ohľadom platnosti a trvania/existencie tohto dokumentu a/alebo tejto doložky a rozsahu a ukončenia tejto EULA) budú s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom Slovenskej republiky.

Právomoc/príslušnosť súdu je určená všeobecnou miestnou príslušnosťou podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V súlade s článkom 23 Nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, strany dohodli, že súdy Slovenskej republiky majú právomoc na riešenie všetkých sporov vzniknutých alebo spojených s touto EULA medzi spoločnosťou PIXEL a Koncovým užívateľom alebo akoukoľvek treťou stranou, pričom súd príslušný na konanie v prvom stupni je Okresný súd Bratislava I. Toto ustanovenie nezbavuje spoločnosť PIXEL možnosti začať konanie týkajúce sa akéhokoľvek sporu uvedenom v predchádzajúcej vete na ktoromkoľvek inom príslušnom súde.


Riešenie sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov: Ak Koncový užívateľ s bydliskom alebo miestom obvyklého pobytu v niektorom štáte Európskej únie (ďalej len „Európsky spotrebiteľ“) nie je spokojný so spôsobom, ktorým spoločnosť PIXEL vybavila jeho reklamáciu, resp. sa domnieva že spoločnosť PIXEL porušila jeho práva, je oprávnený podať prostredníctvom e-mailovej adresy: [email protected] (alebo cez iné komunikačné kanály, ktoré boli Koncovému užívateľovi oznámené) žiadosť o nápravu (ďalej ako „Žiadosť o nápravu“). Európsky spotrebiteľ má právo

 • podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu pred subjektom alternatívneho riešenia sporov; alebo

 • podať online sťažnosť prostredníctvom Európskej platformy RSO (riešenie sporov online) (https://ec.europa.eu/consumers/odr/),

a to v prípade že spoločnosť PIXEL odpovedala na Žiadosť o nápravu zamietavo alebo na Žiadosť o nápravu neodpovedala do 30 dní odo dňa jej odoslania. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zverejní zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov príslušných na vyššie uvedené konanie alternatívneho riešenia sporu na svojom portáli (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1). Toto ustanovenie nezbavuje Európskeho spotrebiteľa možnosti začať konanie týkajúce sa akéhokoľvek sporu uvedeného vyššie na príslušnom súde.


Zistenie, že nejaké ustanovenie tejto EULA nie je platné, nemá vplyv na platnosť celkovej zmluvy (EULA). V takom prípade bude dotknuté ustanovenie nahradené novým ustanovením, ktoré bude právne záväzné a bude sa čo najviac približovať významu neplatného ustanovenia. Ak nejaké ustanovenie tejto EULA je z akéhokoľvek dôvodu právne neúčinné, takéto ustanovenie bude upravené v rozsahu potrebnom na dosiahnutie jeho právnej účinnosti (čo najviac zodpovedajúcom zámeru strán a pôvodne zamýšľanému hospodárskemu účelu neúčinného/právne nevynútiteľného ustanovenia) a ostatné ustanovenia tejto EULA tým nebudú dotknuté, t.j. ak niektoré ustanovenie tejto EULA je alebo sa stane neúčinným alebo nevynútiteľným, ostatné ustanovenia tejto EULA zostávajú zachované v platnosti a účinnosti.

Práva a povinnosti podľa tejto zmluvy (EULA) sú prevoditeľné resp. prechádzajú na akéhokoľvek právneho nástupcu spoločnosti PIXEL ako aj na ďalších právnych nástupcov.

Spoločnosť PIXEL môže tiež previesť/postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy (EULA) na tretiu osobu ktorá nadobudne príslušný podnik/podnikanie týkajúce sa PIXEL služieb alebo autorské práva k PIXEL službám od spoločnosti PIXEL, alebo na tretiu osobu ktorá nadobudne 50 %-ný alebo väčší obchodný podiel (majetkovú účasť) na spoločnosti PIXEL, alebo na tretiu osobu 50 %-ný alebo väčší obchodný podiel (majetková účasť) ktorej je vo vlastníctve spoločnosti PIXEL, alebo na tretiu osobu v ktorej má spoločnosť PIXEL právomoc uplatniť prostredníctvom svojej majetkovej účasti rozhodujúci/kontrolný vplyv nad riadením alebo podnikaním tejto tretej osoby, bez vplyvu na možnosť Koncového užívateľa používať PIXEL služby nepretržite (t.j. aby Aplikácie/Hry poskytovali svoje služby nepretržite).

Oprávnená tretia strana: spoločnosť PIXEL a Koncový užívateľ uznávajú a súhlasia s tým, že Aplikačné platforma/alebo SNS a ich dcérske spoločnosti, sú oprávnenými tretími stranami tejto EULA, a že na základe súhlasu Koncového užívateľa s podmienkami stanovenými touto EULA, Aplikačná platforma a/alebo SNS a ich dcérske spoločnosti majú právo (má sa za to, že akceptovali/prijali právo) uplatňovať túto EULA voči Koncovému užívateľovi z titulu postavenia oprávnenej tretej strany tejto EULA.