Pravidlá a všeobecné podmienky ochrany osobných údajov

 

Dátum účinnosti: 1.7.2015

PIXEL FEDERATION, s.r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom: Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 816 388, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 47333/B a jej sesterské/dcérske spoločnosti (ďalej ako „PIXEL”) prijala tieto Pravidlá a všeobecné podmienky ochrany osobných údajov spoločnosti PIXEL FEDERATION, s. r. o. (ďalej ako „Privacy Policy“) na vysvetlenie, akým spôsobom a na aký účel spoločnosť PIXEL spracúva, t.j.: získava, zhromažďuje, používa, nakladá, uchováva, sprístupňuje atď., informácie získané/zhromaždené v  súvislosti s produktmi, službami a webovými stránkami spoločnosti PIXEL vrátane (najmä) ale nie výlučne s on-line hrami spoločnosti PIXEL - TrainStation, Diggy´s Adventure, Emporea 2: Realms of War & Magic, BIG Shopkeeper, Galactic Junk League, Seaport, Build Your Seaport!, Fable Clinic, Button Blast a v súvislosti s ďalšími službami spoločnosti PIXEL definovanými nižšie ako PIXEL služby. Táto Privacy Policy reguluje Vaše používanie PIXEL služieb (ako sú definované nižšie). Používanie PIXEL služieb (ako sú definované nižšie) sa spravuje tiež Podmienkami poskytovania služieb a licenčnou zmluvou Koncového užívateľa (EULA) spoločnosti PIXEL, na ktoré odkazuje táto Privacy Policy, a ktoré môže nájsť na webovom portáli spoločnosti PIXEL http://portal.pixelfederation.com.

Pre účely tejto Privacy Policy pod pojmom „Softvér“ sa rozumejú všetky softvérové programy distribuované, zverejnené alebo iným spôsobom dostupné prostredníctvom spoločnosti PIXEL najmä ale nie výlučne hry prístupné prostredníctvom prehliadača alebo inej on-line telekomunikačnej metódy a sťahovateľné/inštalovateľné hry pre osobné počítače, mobilné telefóny a iné zariadenia, zahŕňajúce najmä ale nie výlučne on-line hry spoločnosti PIXEL – TrainStation, Diggy´s Adventure, Emporea 2: Realms of War & Magic, BIG Shopkeeper, Galactic Junk League, Seaport, Build Your Seaport!, Fable Clinic, Button Blast (každá samostatne ďalej ako “Hra” alebo “Aplikácia” alebo spoločne “Hry” alebo “Aplikácie”) ponúkané napríklad na webovom portáli spoločnosti PIXEL http://portal.pixelfederation.com (ďalej ako „PORTÁL“). Pod pojmom Softvér sú zahrnuté tiež aktualizácie a vylepšenia ako aj súvisiace príručky, balenie a ďalšie písomné, elektronické alebo on-line materiály alebo dokumenty a všetky kópie takéhoto softvéru a jeho materiálov. Pojem „Služby“ označuje všetky služby dané k dispozícii spoločnosťou PIXEL, najmä ale nie výlučne webové stránky spoločnosti PIXEL, služby prístupné prostredníctvom mobilných hier, služby prístupné prostredníctvom prehliadača alebo inej on-line telekomunikačnej metódy. Softvér a Služby sú spoločne označené ako „PIXEL služba“ alebo „PIXEL služby“. PIXEL služby označujú hardvérové alebo softvérové nástroje/prostriedky, prostredníctvom ktorých sú Osobné údaje/Užívateľské údaje (ako sú definované nižšie) týkajúce sa Koncového užívateľa spracúvané.

PIXEL služby získavajú/zhromažďujú niektoré Osobné údaje (ako sú definované nižšie) od ich užívateľov („Koncových užívateľov“). Táto Privacy Policy popisuje spôsoby, akými spoločnosť PIXEL spracúva, t.j.: získava, zhromažďuje, používa, nakladá, uchováva, sprístupňuje, spravuje atď., údaje vrátane Osobných údajov (ako sú definované nižšie), ktoré ako Koncový užívateľ poskytujete alebo ktoré spoločnosť PIXEL získava/zhromažďuje v súvislosti s PIXEL službami. Týmto beriete na vedomie, že rozsah tejto Privacy Policy je obmedzený na Údaje (ako sú definované nižšie) získané/zhromaždené alebo prijaté spoločnosťou PIXEL prostredníctvom Vášho užívania PIXEL služieb. Spoločnosť PIXEL nenesie zodpovednosť za úkony tretích fyzických osôb alebo právnických osôb, obsah ich webových stránok, používanie Údajov (ako sú definované nižšie) ktoré im poskytnete alebo za akékoľvek ich produkty alebo služby. Akékoľvek prepojenie/odkaz na tieto stránky nezakladá na strane spoločnosti PIXEL jej účasť, členstvo či zodpovednosť vo vzťahu k úkonom či činnosti takýchto fyzických osôb alebo právnických osôb. Pred vstupom do alebo pred použitím PIXEL služby, vrátane prezerania akejkoľvek PIXEL webovej stránky alebo pred vstupom do Hry, máte povinnosť vyjadriť súhlas s touto Privacy Policy a s Podmienkami poskytovania služieb a licenčnou zmluva Koncového užívateľa (EULA) spoločnosti PIXEL. Taktiež môžete byť požiadaný o zaregistrovanie účtu pre/v PIXEL služby/e (ďalej ako „Účet“). Registráciou Účtu alebo iným spôsobom využívania PIXEL služby potvrdzujete a vyhlasujete, že máte vek 18 rokov a viac, a že ste sa oboznámil s touto Privacy Policy, že jej rozumiete a súhlasíte s touto Privacy Policy. Ak máte menej ako 18 rokov, potvrdzujete a vyhlasujete, že Váš zákonný zástupca sa oboznámil a rozumie tejto Privacy Policy a súhlasil s touto Privacy Policy. Ak máte prístup k PIXEL službe/vstupujete do PIXEL služby zo sociálnej siete (ďalej ako „Social Networking Site“ alebo „SNS“) – ako napríklad Facebook alebo Google+ alebo z  aplikačných platforiem (ďalej ako „Aplikačná platforma“) – ako sú Apple’s Appstore, Google Play (Android) a Windows Phonestore, súhlasíte tiež s ich pravidlami a všeobecnými podmienky ochrany osobných údajov (vrátane ich podmienok poskytovania služieb/používania) ako aj s touto Privacy Policy [pre účely tejto Privacy Policy sociálna sieť (Social Networking Site/SNS) resp. aplikačná platforma (Aplikačná platforma) znamená samotná/konkrétna SNS resp. Aplikačná platforma a/alebo prevádzkovateľ tej ktorej SNS resp. Aplikačnej platformy]. Akceptáciou tejto Privacy Policy, registráciou, inštaláciou, používaním alebo iným vstupom do/prístupom k PIXEL službám alebo akýmkoľvek materiálom v nich zahrnutých alebo súvisiacich s PIXEL službami, vyhlasujete a potvrdzujete, že bezvýhradne súhlasíte s touto Privacy Policy, t.j. vyjadrujete svoj dobrovoľný súhlas s touto Privacy Policy a spracúvaním Vašich dát vrátane Osobných údajov (Osobných údajov Koncového užívateľa) poskytnutých Vami spoločnosti PIXEL respektíve získaných/zhromaždených spoločnosťou PIXEL od Vás v súvislosti s poskytovaním PIXEL služieb, a to za účelom a spôsobom dovoleným touto Privacy Policy, najmä však za účelom využívania PIXEL služieb, čo znamená, že dávate výslovný a informovaný dobrovoľný súhlas spoločnosti PIXEL (oprávňujete spoločnosť PIXEL) na spracúvanie, t.j. najmä na získavanie, zhromažďovanie, používanie, nakladanie, uchovávanie, dát o Vás vrátane Vašich Osobných údajov (Osobných údajov Koncového užívateľa) a Užívateľských údajov, a na sprístupňovanie Vašich Osobných údajov (Osobných údajov Koncového užívateľa) a Užívateľských údajov v súlade s touto Privacy Policy tretej osobe, respektíve súhlasíte aby spoločnosť PIXEL bola oprávnená poveriť vykonávaním uvedených činností tretiu osobu (Spracovateľa dát ako je definovaný nižšie), pričom uvedený súhlas udeľujete Vy ako Koncový užívateľ spoločnosti PIXEL bez časového obmedzenia, a tento vyššie uvedený súhlas udeľujete Vy ako Koncový užívateľ spoločnosti PIXEL aj v prípade, že miesto spracúvania Údajov je v krajine, ktorá v zmysle príslušných právnych predpisov Európskej Únie nezaručuje primeranú úroveň ochrany (napríklad USA), a teda súhlasíte s prenosom Vašich Osobných údajov a Užívateľských údajov do krajiny, ktorá v zmysle príslušných právnych predpisov Európskej Únie nezaručuje primeranú úroveň ochrany. V prípade ak vyššie uvedený súhlas odvoláte, spoločnosť PIXEL bude naďalej oprávnená spracúvať a nakladať s Vašimi Osobnými údajmi pre účely štatistiky pričom Osobné údaje budú v anonymizovanej podobe. Akceptáciou tejto Privacy Policy, registráciou, inštaláciou, používaním alebo iným vstupom do/prístupom k PIXEL službám alebo akýmkoľvek materiálom v nich zahrnutých alebo súvisiacich s PIXEL službami súčasne vyhlasujete a potvrdzujete, že ste bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia Vašich Osobných údajov, o práve udelený súhlas so spracúvaním Vašich Osobných údajov kedykoľvek odvolať a taktiež o iných Vašich právach v súvislosti so spracúvaním Vašich Osobných údajov v zmysle §§ 28 až 30 zák.č. 136/2014 Z.z. v znení nesk. predpisov respektíve iného príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu. Ak nesúhlasíte so spracúvaním Vašich dát vrátane Osobných údajov (Osobných údajov Koncového užívateľa) spôsobom dovoleným touto Privacy Policy, t.j. ak nesúhlasíte s touto Privacy Policy (ak neprijmete podmienky tejto Privacy Policy), žiadame Vás aby ste neakceptovali, neregistrovali sa, neinštalovali, nepoužívali a ani iným spôsobom nevstupovali do/nepristupovali k PIXEL službám, pretože používanie PIXEL služieb nie je možné bez bezvýhradnej akceptácie tejto Privacy Policy. Používanie PIXEL služieb nie je možné – je neplatné, ak je ich používanie zakázané. Obsah pojmov Osobné údaje, Užívateľské údaje, Údaje a Koncový užívateľ je uvedený nižšie.

Spoločnosť PIXEL si vyhradzuje právo, v prípade zmeny príslušných právnych predpisov, zmeny situácie na trhu, zmeny jej obchodnej politiky alebo na základe vlastného uváženia PIXELu, jednostranne zmeniť, upraviť, zrušiť, doplniť alebo odstrániť časti tejto Privacy Policy alebo Privacy Policy ktorejkoľvek Hry (ďalej len „Zmena Privacy Policy“) v akomkoľvek čase bez predchádzajúceho upozornenia zverejnením aktualizovanej/upravenej Privacy Policy vrátane dňa jej účinnosti (Dátum účinnosti) v rámci PIXEL služieb (najmä, nie však výlučne, na/v PORTÁLe alebo v akejkoľvek Hre), takáto Zmena Privacy Policy nadobudne platnosť a účinnosť v deň uvedený v aktualizovanej/upravenej Privacy Policy ako jej Dátum účinnosti. Spoločnosť PIXEL dôrazne odporúča kontrolovať aktuálne znenie Privacy Policy, predovšetkým prostredníctvom http://portal.pixelfederation.com, pričom v úvode Privacy Policy je uvedený dátum jej poslednej úpravy/aktualizácie (Dátum účinnosti). Vy ako konečný užívateľ ste zodpovedný za oboznámenie sa s najnovšou verziou Privacy Policy. Pokračovaním používania PIXEL služieb sa Váš súhlas so Zmenou Privacy Policy predpokladá, pretože pokračovaním používania Pixel služieb potvrdzujete oboznámenie sa so Zmenou Privacy Policy ako aj bezvýhradný súhlas so Zmenou Privacy Policy. Ak v nejakom ohľade nebudete súhlasiť s akoukoľvek časťou platnej verzie tejto Privacy Policy alebo akýmikoľvek inými podmienkami, pravidlami spoločnosti PIXEL alebo pravidlami správania sa stanovenými PIXELom vzťahujúcimi sa na Vaše používanie PIXEL služieb, Vaša licencia na používanie PIXEL služieb sa okamžite ruší a Vám vzniká povinnosť okamžite prestať používať PIXEL služby, t.j. ak má Koncový užívateľ námietky voči Zmene Privacy Policy, je povinný prestať používať PIXEL služby a môže požiadať, aby spoločnosť PIXEL zlikvidovala jeho Osobné údaje. Ak nie je uvedené inak, aktuálne platná Privacy Policy sa vzťahuje na všetky Osobné údaje o Koncových užívateľoch, ktoré má spoločnosť PIXEL k dispozícii.

Privacy Policy sumár

Údaje Koncového užívateľa zhromaždené na nasledovné účely použitím týchto služieb:

 

Prístup k účtom služieb tretích strán

Prístup k účtu na Facebook-u

Oprávnenia/Osobné údaje: O mne, e-mail, zoznam Priateľov a Zverejnenie akcií z Aplikácie

 

Reklama

Direct Email Marketing - DEM

Osobné údaje: E-mail

 

Analytika

Sledovanie konverzie Facebook Ads a Google AdWords, Priamo zhromažďovaná analytika, Google Analytics a Google Tag Manager, AD-X Tracking

Údaje: Cookie a Užívateľské údaje

Kontaktovanie užívateľa

Adresár alebo informačný bulletin

Osobné údaje: mesto, krajina, e-mail, krstné meno

 

Spracovanie platieb

PayPal, Skrill, Paysafecard a TrustPay

Údaje: rôzne druhy údajov

 

Heat mapping

ClickTale

Údaje: Cookie a Užívateľské údaje

 

Monitorovanie infraštruktúry

Monitis

Údaje: rôzne druhy údajov

 

Komunikácia s externými sociálnymi sieťami a platformami

Facebook Like tlačidlo a sociálne nástroje

Údaje: Cookie a Užívateľské údaje

 

Spravovanie e-mailových adries a posielania správ

Mailgun

Osobné údaje: E-mail

Freshdesk

Údaje: rôzne druhy údajov

 

Registrácia a autorizácia (overenie)

Facebook autorizácia a Google OAuth

Údaje: rôzne druhy údajov

Priama registrácia

Osobné údaje: E-mail a heslo

 

Remarketing a zacielenie reklamy podľa správania sa Koncového užívateľa

AdWords remarketing, Facebook remarketing, Remarketing prostredníctvom Google Analytics pre bannerovú (vizuálnu) reklamu a DoubleClick pre rozšírenie publika

Údaje: Cookie a Užívateľské údaje

Ďalšie informácie o Osobných údajoch:

Push notifications

PIXEL služby môžu poslať push oznámenia (Push notifications) Koncovému užívateľovi.

 

On-line predaj tovaru a služieb

Zhromaždené Osobné údaje sú používané na poskytnutie služieb pre Koncového užívateľa alebo na predaj tovaru vrátane platby a možného doručenia.

 

Zhromaždené Osobné údaje na skompletizovanie platby sa môžu týkať kreditnej karty, bankového účtu použitého na prevod alebo akýchkoľvek iných predpokladaných platobných prostriedkov. Druh Údajov zhromažďovaných spoločnosťou PIXEL závisí od použitého platobného systému.

 

Unikátna identifikácia zariadenia

Spoločnosť PIXEL môže sledovať Koncových užívateľov zaznamenávaním jedinečného identifikátora ich zariadení pre analytické účely a za účelom zaznamenania preferencií Koncových užívateľov.

Kontakt:

Vlastník a Správca Údajov:

PIXEL FEDERATION, s. r. o.

sídlo: Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 36 816 388

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 47333/B

support@pixelfederation.com

Podrobná Privacy Policy

Vlastník a Správca Údajov:

PIXEL FEDERATION, s. r. o.

sídlo: Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 36 816 388

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 47333/B

support@pixelfederation.com

Výklad pojmov:

Osobné údaje

Za Osobné údaje môžu byť považované rôzne druhy informácií. Spoločnosť PIXEL definuje Osobné údaje pre účely tejto Privacy Policy ako informácie týkajúce sa fyzickej osoby, právnickej osoby, inštitúcie alebo združenia, ktoré sú alebo môžu byť identifikované, aj nepriamo, s odkazom/odvolaním sa na akékoľvek ďalšie informácie, vrátane rodného čísla; Osobné údaje znamenajú akýkoľvek údaj týkajúci sa resp. údaj o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe/jednotlivcovi, pričom takáto fyzická osoba/jednotlivec môže byť identifikovaná priamo alebo nepriamo najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík pre ňu špecifických, týkajúcich sa jej fyzickej, fyziologickej, psychickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity (v texte tejto Privacy Policy len „Osobné údaje“).

 

Užívateľské údaje

Okrem Osobných údajov, v súlade s touto Privacy Policy spoločnosť PIXEL spracúva, t.j.: získava, zhromažďuje, nakladá, používa, uchováva alebo sprístupňuje atď., rôzne informácie, ktoré nemôžu byť použité na identifikáciu alebo kontaktovanie Koncového užívateľa, a ktoré môžu a sú použité na zvýšenie kvality Hier alebo ďalších PIXEL služieb. Užívateľské údaje sú informácie získané/zhromaždené automaticky PIXEL službami (alebo službami tretej strany používanými PIXEL službami), ktoré môžu v závislosti od konkrétnej PIXEL služby obsahovať: IP (Internet Protocol) adresy alebo doménové názvy počítačov/zariadení používaných Koncovými užívateľmi, ktorí využívajú PIXEL služby, URI adresy (Uniform Resource Identifier), čas požiadavky, spôsob použitý na odovzdanie požiadavky serveru, veľkosť súboru prijatého v odpovedi, číselný kód označujúci status odpovede servera (úspešná odpoveď, chyba, atď.), krajina pôvodu, vlastnosti prehliadača a operačného systému využívaného Koncovým užívateľom, ďalšie všeobecné informácie o komunikácii Koncového užívateľa s PIXEL službami (napr. typ prehliadača Koncového užívateľa, odkazujúce a odchádzajúce URL, počet klikov, zobrazené/prezerané webové stránky, čas strávený prezeraním konkrétnej webovej stránky, časový úsek takýchto činností, atď.), rôzne časové podrobnosti každej návštevy/každého vstupu do PIXEL služby (napr. čas strávený na jednotlivej strane/stránke v rámci PIXEL služieb), informácie týkajúce sa komunikácie/interakcie Koncového užívateľa s Hrami/inými PIXEL službami (napr. časový úsek hrania Hry Koncovým užívateľom, počet a druh činností, ktorými sa Koncový užívateľ zúčastňuje počas trvania konkrétneho úseku/intervalu v Hre, skóre Koncového užívateľa) a podrobnosti o sledovanej ceste v rámci PIXEL služieb s osobitnou referenciou o postupnosti navštívených stránok, a ďalšie parametre o zariadení operačného systému a/alebo IT prostredia Koncového užívateľa (v texte tejto Privacy Policy len „Užívateľské údaje“).

 

Osobné údaje a Užívateľské údaje sa spoločne označujú ako „Údaje“.

 

Koncový užívateľ

Jednotlivec používajúci PIXEL služby, ktorý sa musí  zhodovať s Data subjektom alebo musí byť poverený Data subjektom, na ktorý sa Osobné údaje vzťahujú (v texte tejto Privacy Policy ako „Koncový užívateľ“).

 

Data subjekt

Právnická alebo fyzická osoba, na ktorú sa Osobné údaje vzťahujú/odvolávajú („Data subjekt“).

 

Spracovateľ dát

Fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej správy alebo iný orgán, združenie alebo organizácia autorizovaná Správcom Údajov na spracúvanie Osobných údajov v súlade s touto Privacy Policy (v texte tejto Privacy Policy ako „Spracovateľ dát“).

 

Správca Údajov (alebo Vlastník)

Fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej správy alebo iný orgán, združenie alebo organizácia s právom, aj spoločne s iným Správcom Údajov, oprávnená prijímať rozhodnutia ohľadom cieľov a spôsobu spracúvania Osobných údajov a použitých prostriedkov vrátane bezpečnostných opatrení týkajúcich sa prevádzky a používania PIXEL služieb. Ak nie je uvedené inak, Správca Údajov je vlastníkom PIXEL služieb (v texte tejto Privacy Policy ako „Správca Údajov“ alebo „Vlastník“).

 

Cookie

Nepatrný údaj (malý súbor) uchovávaný v zariadení Koncového užívateľa, ktorý obsahuje neosobné údaje/Užívateľské údaje („Cookie“, v množnom čísle „Cookies“).

Druhy získaných/zhromaždených Osobných údajov/Užívateľských údajov:

Medzi druhmi Údajov, ktoré Správca Údajov prostredníctvom/v súvislosti s poskytovaním PIXEL služieb získava/zhromažďuje osobne/priamo alebo prostredníctvom tretích strán patria: e-mail, krstné meno, priezvisko, krajina, mesto, dátum narodenia, pohlavie, Cookie, Užívateľské údaje, priatelia na Facebook-u a heslo Koncového užívateľa. Ostatné získavané/zhromažďované konkrétne Osobné údaje môžu byť charakterizované v iných častiach tejto Privacy Policy alebo vyhradenými definíciami v texte v súvislosti so zhromažďovaním Údajov.

Osobné údaje môžu/sú dobrovoľne poskytované Koncovým užívateľom alebo získavané alebo zhromažďované automaticky počas používania PIXEL služieb.

Ak nie je uvedené inak akékoľvek používanie Cookies – alebo iných sledovacích nástrojov – PIXEL službami alebo vlastníkmi služieb tretích subjektov použitých PIXEL službami, slúži na identifikáciu Koncových užívateľov a zapamätanie si ich preferencií výlučne za účelom poskytovania služby požadovanej Koncovým užívateľom.

Neposkytnutie konkrétnych Osobných údajov môže znemožniť fungovanie Aplikácie/Hry.

Koncový užívateľ zodpovedá za Osobné údaje tretích strán zverejnených alebo zdieľaných prostredníctvom PIXEL služieb a vyhlasuje, že je oprávnený ich oznámiť/komunikovať a odosielať/vysielať bez vzniku zodpovednosti na strane Správcu Údajov.

Obsah vytvorený Koncovým užívateľom (ďalej ako „Užívateľský obsah“):

Koncový užívateľ sa môže rozhodnúť zdieľať ďalšie informácie o sebe prostredníctvom svojho vytvoreného obsahu. Obsah vytvorený Koncovým užívateľom môže byť definovaný ako rôzne druhy verejne dostupného obsahu, ktorý je vytvorený Koncovým užívateľom (napr. oznamy, správy, činnosti spojené s ostatnými Koncovými užívateľmi) a je možné, že obsah vytvorený Koncovým užívateľom, ktorý sa rozhodne poskytnúť, obsahuje Osobné údaje. Koncový užívateľ berie na vedomie, že spoločnosť PIXEL nemôže ručiť za ochranu informácií, ktoré Koncový užívateľ sprístupní verejnosti prostredníctvom komentárov, oznamov, atď. Okrem toho, je pravdepodobné že obsah vytvorený Koncovým užívateľom bude šírený prostredníctvom tretích strán ako je Facebook, ďalšie SNS alebo prostredníctvom iných prípadných prostriedkov. Okrem toho, Koncový užívateľ berie na vedomie že takéto verejné informácie môžu byť stiahnuté tretími stranami, ktoré majú k nim prístup (ako napríklad iní Koncoví užívatelia), a spoločnosť PIXEL nemôže kontrolovať použitie týchto informácií tretími stranami.

Spôsob a miesto spracúvania Údajov:

Metódy spracúvania

Správca Údajov spracúva Osobné údaje a Užívateľské údaje týkajúce sa Koncových užívateľov primeraným spôsobom a prijme primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu týchto Údajov pred neautorizovaným prístupom, zverejnením, úpravou alebo pred neautorizovaným zničením, poskytnutím, sprístupnením, poškodením a stratou.

Spracúvanie Osobných údajov a Užívateľských údajov týkajúcich sa Koncových užívateľov sa vykonáva za použitia počítačov (zariadení) a/alebo IT povolených zariadení na základe organizačných postupov a metód prísne súvisiacich s určenými účelmi spracúvania. Okrem toho, v niektorých prípadoch môžu byť Osobné údaje a Užívateľské údaje týkajúce sa Koncových užívateľov určené pre Správcu Údajov dostupné aj konkrétnym kategóriám dotknutých subjektov, ktoré sa podieľajú na fungovaní PIXEL služieb (administratíva, predaj, reklama, poskytovatelia právnych služieb, správa systému) alebo iným externým subjektom (ako sú poskytovatelia technických služieb, poštoví doručovatelia, poskytovatelia hostingu, IT spoločnosti, správne orgány, poskytovatelia účtovných/daňových služieb) alebo iným dotknutým subjektom poskytujúcim služby pre Správcu Údajov (dodávatelia) , ustanoveným Vlastníkom za Spracovateľov dát, ak je to nevyhnutné. Zoznam týchto tretích strán ako Spracovateľov dát sa priebežne mení a aktualizuje, aktuálny zoznam Spracovateľov dát možno kedykoľvek vyžiadať od Správcu Údajov.

Miesto

Osobné údaje/Užívateľské údaje sú spracúvané v prevádzkach Správcu Údajov a na akomkoľvek inom mieste, kde sú tretie strany participujúce na spracúvaní Údajov umiestnené. Pre viac informácií kontaktujte Správcu Údajov.

Doba uchovávania Údajov

Osobné údaje/Užívateľské údaje sú uchovávané na dobu neurčitú, t.j. na nevyhnutne potrebný čas na zabezpečenie služieb požadovaných Koncovým užívateľom alebo stanovený účelom označeným v tomto dokumente, Koncový užívateľ môže kedykoľvek žiadať, aby Správca Údajov dočasne odložil/vylúčil alebo odstránil jeho Údaje.

Spracúvanie získaných/zhromaždených Údajov:

Osobné údaje/Užívateľské údaje týkajúce sa Koncového užívateľa sú získavané/zhromažďované na umožnenie používania PIXEL služieb, ako aj na nasledovné účely: prístup k účtom služieb tretích strán, kontaktovanie Koncového užívateľa, monitorovanie infraštruktúry, spravovanie e-mailových adries a odosielania správ, registráciu a autorizáciu (overenie), analýzu, reklamu, remarketing a zacielenie reklamy podľa správania sa Koncového užívateľa, heat mapping, komunikáciu s externými sociálnymi sieťami a platformami a na spracovanie platieb.

Účel a spôsoby, ktorými spoločnosť PIXEL spracúva Osobné údaje/Užívateľské údaje získané/zhromaždené spoločnosťou PIXEL, sú špecifikované ďalej v texte tejto Privacy Policy. V prípade iných spôsobov spracúvania alebo účelu spracúvania získaných/zhromaždených Údajov, táto (dotknutá) časť Privacy Policy bude upravená.

Použitie Údajov na uvedené účely je opísané v samostatných častiach tohto dokumentu.

Oprávnenia od Facebook-u vyžiadané PIXEL službami:

PIXEL služby môžu požadovať niektoré oprávnenia od Facebook-u, ktoré im umožnia realizovať činnosti spojené s Facebook-ovým účtom Koncového užívateľa a získavať z neho údaje vrátane Osobných údajov. Pre viac informácií ohľadom nasledovných oprávnení odkazujeme na dokumentáciu oprávnení (Facebook permissions documentation) a na pravidlá a všeobecné podmienky ochrany osobných údajov (Facebook privacy policy) tejto služby.

Vyžiadané oprávnenia sú nasledovné:

Základné informácie

Z  predvoleného nastavenia, toto zahŕňa konkrétne Údaje Koncového užívateľa ako sú identifikátor, meno, vyobrazenie, pohlavie a lokalita. Konkrétne spojenia Koncového užívateľa, ako sú Priatelia, sú tiež dostupné. Ak užívatelia (Koncoví užívatelia) zverejnili viacej svojich údajov, dostupných bude týchto viacej informácií.

O mne

Zabezpečuje prístup k časti profilu s názvom „O mne“ ('About Me').

E-mail

Zabezpečuje prístup k hlavnej e-mailovej adrese Koncového užívateľa.

Zoznam Priateľov

Zverejnenie akcií z Aplikácie (Publish App Activity)

Umožňuje Aplikácii/PIXEL službám zverejniť na Open Graph-e používanie akcií v Hre, dosiahnutých úspechov, skóre alebo iných špeciálnych akcií v Hre. Aplikácia/PIXEL služby môžu tiež zverejniť inú činnosť, ktorá je podrobne popísaná v dokumente Facebook-u - Oprávnenia na zverejňovanie (Facebook's Publishing Permissions document).

Podrobné informácie o spracúvaní údajov:

Údaje sú zhromažďované na nasledovné účely a používane pre nasledovné služby:

Prístup k účtom služieb tretích strán

Tieto služby umožňujú PIXEL službám prístup k Údajom z Vášho účtu v službe tretej strany a vykonávanie činností s nimi. Tieto služby nie sú aktivované automaticky, ale vyžadujú výslovnú autorizáciu Koncovým užívateľom.

 

Prístup k účtu na Facebook-u

Táto služba umožňuje Aplikácii/PIXEL službám spojenie s účtom Koncového užívateľa na sociálnej sieti Facebook, poskytovanej spoločnosťou Facebook Inc.

Žiadané oprávnenia: O mne, e-maily, zoznam priateľov a Zverejnenie akcií z Aplikácie.

Miesto spracúvania: USA – Privacy Policy tejto služby.

 

Reklama

Tieto služby umožňujú využívať Osobné údaje/Užívateľské údaje týkajúce sa Koncového užívateľa za účelom reklamnej komunikácie zobrazenej vo forme titulkov (banerov) alebo ďalšej reklamy v rámci PIXEL služieb, eventuálne založenej na záujmoch Koncového užívateľa. To však neznamená, že všetky Osobné údaje sú využité na tento účel. Informácie a podmienky sú uvedené nižšie.

 

Akceptovaním podmienok tejto Privacy policy Koncový užívateľ udeľuje spoločnosti PIXEL súhlas kontaktovať ho a zasielať alebo poskytovať mu reklamu alebo marketingové oznamy. Koncový užívateľ súhlasí, aby spoločnosť PIXEL používala na realizáciu tohto kontaktovania Koncového užívateľa Osobné údaje, ktoré Koncový užívateľ poskytol spoločnosti PIXEL v súlade s podmienkami tejto Privacy Policy. Akceptovaním podmienok tejto Privacy Policy Koncový užívateľ udeľuje svoj súhlas spoločnosti PIXEL na poskytovanie jeho Osobných údajov tretím stranám (reklamným partnerom a dodávateľom spoločnosti PIXEL v súvislosti s propagáciou) v súlade s účelom tejto Privacy Policy.

 

Niektoré zo služieb uvedených nižšie môžu používať Cookies na identifikáciu Koncových užívateľov alebo môžu používať techniky zacielenia reklamy podľa správania sa Koncového užívateľa, t.j. zobrazujú reklamy prispôsobené záujmom a správaniu Koncového užívateľa zisteným aj mimo Aplikácie/Hry. Pre viac informácii pozrite privacy policy príslušných služieb.

 

Direct Email Marketing - DEM

PIXEL služby využívajú Údaje Koncového užívateľa za účelom ponuky služieb a produktov zabezpečovaných spoločnosťou PIXEL alebo súvisiacich s produktom alebo službou poskytovaným/ou PIXEL službami.

Zhromažďované Osobné údaje: E-mail.

 

Analytika

Služby obsiahnuté v tejto časti umožňujú Vlastníkovi monitorovať a analyzovať prenos dát na webe a môžu byť použité na sledovanie správania sa Koncového užívateľa.

 

Sledovanie konverzie Facebook Ads

Sledovanie konverzie Facebook Ads je analytickou službou poskytovanou spoločnosťou Facebook, Inc., ktorá spája Údaje z reklamnej siete Facebook-u s činnosťami vykonanými PIXEL službami.

Zhromažďované Údaje: Cookie a Užívateľské údaje

Miesto spracúvania: USA – Privacy Policy tejto služby.

 

Sledovanie konverzie Google AdWords

Sledovanie konverzie Google AdWords je analytickou službou poskytovanou spoločnosťou Google, Inc., ktorá spája Údaje z reklamnej siete Google AdWords s činnosťami vykonanými PIXEL službami.

Zhromažďované Údaje: Cookie a Užívateľské údaje

Miesto spracúvania: USA – Privacy Policy tejto služby.

 

Priamo zhromažďovaná analytika (spoločnosťou PIXEL/PIXEL službami)

PIXEL služby používajú vnútorný analytický systém, ktorý nezahŕňa tretie strany. Spoločnosť PIXEL využíva Údaje získané/zhromaždené na sledovanie a skúmanie používania PIXEL služieb Koncovým užívateľom (správanie Koncového užívateľa) za účelom lepšieho pochopenia všeobecných a osobitných vlastností Koncového užívateľa.

Zhromažďované Údaje: Cookie a Užívateľské údaje

 

Google Analytics

Google Analytics je webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. Spoločnosť Google, Inc. využíva získané/zhromaždené Údaje na sledovanie a skúmanie používania PIXEL služieb, na prípravu správ o aktivitách PIXEL služieb a na ich zdieľanie s inými službami poskytovanými spoločnosťou Google, Inc..

Spoločnosť Google, Inc. môže používať získané/zhromaždené Údaje na uvedenie reklamy do kontextu a na personalizáciu reklamy vlastnej reklamnej siete.

Zhromaždené Údaje: Cookie a Užívateľské údaje

Miesto spracúvania: USA – Privacy PolicyOpt Out tejto služby.

 

Google Tag Manager

Google Tag Manager je analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google, Inc.

Zhromaždené Údaje: Cookie a Užívateľské údaje

Miesto spracúvania: USA – Privacy Policy tejto služby.

 

AD-X Tracking

AD-X Tracking je analytická služba poskytovaná spoločnosťou AD-X Ltd.. Spoločnosť AD-X Ltd. poskytuje/umožňuje sledovanie, monitorovanie a analýzu účinnosti reklamy poskytovanej prostredníctvom mobilných aplikácií alebo webových stránok resp. mobilných aplikácií alebo webových stránok.

Zhromaždené Údaje: Cookie a Užívateľské údaje

Miesto spracúvania: Veľká Británia – Privacy Policy tejto služby.

 

Kontaktovanie Koncového užívateľa

Adresár alebo informačný bulletin

Registráciou do adresára alebo informačného bulletinu, bude e-mailová adresa Koncového užívateľa pridaná do zoznamu kontaktov tých, ktorý môžu prijímať e-mailové správy obsahujúce informácie komerčného alebo propagačného charakteru týkajúce sa PIXEL služieb. Vaša e-mailová adresa môže tiež byť pridaná do tohto zoznamu v dôsledku prihlásenia sa k PIXEL službám alebo po realizácii In-app nákupu.

Zhromaždené Osobné údaje: mesto, krajina, e-mail a prvé meno.

 

Spracovanie platieb

Služby spracovania platieb umožňujú PIXEL službám spracovať platby kreditnou kartou, bankovým prevodom alebo inými spôsobmi. Na zabezpečenie väčšej ochrany PIXEL služby zdieľajú len tie informácie, ktoré sú potrebné na vykonanie transakcie s finančnými sprostredkovateľmi spracúvajúcimi transakciu.

 

PayPal (PayPal Inc.)

PayPal je platobnou službou poskytovanou spoločnosťou PayPal Inc., ktorá používateľom umožňuje realizovať platby on-line za použitia Paypal poverení.

Zhromaždené Údaje: Rôzne druhy Údajov uvedených v privacy policy vlastníka tejto služby.

Privacy Policy tejto služby.

 

Skrill (SkrillLtd.)

Skrill je platobnou službou poskytovanou spoločnosťou Skrill Ltd.

Zhromaždené Údaje: Rôzne druhy Údajov uvedených v privacy policy vlastníka tejto služby.

Miesto spracúvania: Veľká Británia – Privacy Policy tejto služby.

 

TrustPay (Trust Pay, a.s.)

TrustPay je platobnou službou poskytovanou spoločnosťou Trust Pay, a.s.

Zhromaždené Údaje: Rôzne druhy Údajov uvedených v privacy policy vlastníka tejto služby.

Miesto spracúvania: Slovenská republika – Privacy Policy tejto služby.

 

Paysafecard (Prepaid Services Company Ltd.)

Paysafecard je platobnou službou poskytovanou spoločnosťou Prepaid Services Company Ltd.

Zhromaždené Údaje: Rôzne druhy Údajov uvedených v privacy policy vlastníka tejto služby.

Miesto spracúvania: Veľká Británia – Data protection tejto služby.Heat mapping

Služby tzv. heatmapping-u sa využívajú na zobrazenie oblastí webovej stránky, na ktorých Koncový užívateľ najčastejšie pohybuje myšou alebo kliká. Ukazuje kde sú oblasti záujmu Koncového užívateľa. Tieto služby umožňujú monitorovať a analyzovať prenos dát na webe a sledujú správanie Koncového užívateľa.

 

ClickTale (ClickTale Ltd.)

ClickTale je tzv. heatmapping-ovou službou poskytovanou spoločnosťou ClickTale Ltd.

Zhromažďované Údaje: Cookie a Užívateľské údaje.

Miesto spracúvania: Izrael – Privacy PolicyOpt Out tejto služby.

 

Monitorovanie infraštruktúry

Tieto služby umožňujú PIXEL službám monitorovať používanie a správanie jej zložiek tak, aby ich uskutočňovanie, fungovanie, udržiavanie a odstraňovanie závad mohli byť vylepšované. Ktoré Údaje sa spracúvajú, závisí od vlastností a spôsobu zavedenia týchto služieb, ktorých funkia je filtrovať činnosti PIXEL služieb.

 

Monitis (Monitis US LLC.)

Monitis je monitorovacia služba poskytovaná spoločnosťou Monitis US LLC.

Zhromaždené Údaje: Rôzne druhy Údajov uvedených v privacy policy vlastníka tejto služby.

Miesto spracúvania: USA – Privacy Policy tejto služby.

 

Komunikácia s externými sociálnymi sieťami a platformami

Tieto služby umožňujú interakciu so sociálnymi sieťami (SNS), Aplikačnou platformou alebo inými externými platformami priamo z webových stránok PIXEL služieb.

Komunikácia a informácie získané prostredníctvom PIXEL služieb sú vždy predmetom nastavenia ochrany súkromia Koncového užívateľa pre každú sociálnu sieť.

Ak je služba umožňujúca interakciu so sociálnymi sieťami nainštalovaná, môže neustále zhromažďovať údaje o prenose dát pre webové stránky, na ktorých je služba nainštalovaná, a to aj v prípade, ak ju Koncový užívateľ nepoužíva.

 

Facebook Like tlačidlo a sociálne nástroje (Facebook)

Facebook Like tlačidlo a sociálne nástroje sú službami umožňujúcimi interakciu s  sociálnou sieťou Facebook zabezpečovanou spoločnosťou Facebook Inc.

Zhromaždené Údaje: Cookie a Užívateľské údaje

Miesto spracúvania: USA – Privacy Policy tejto služby.

 

Spravovanie e-mailových adries a odosielania správ

Tieto služby umožňujú riadiť databázu e-mailových kontaktov na komunikáciu s Koncovým užívateľom prostredníctvom e-mailu.

Tieto služby sú využívané na zhromažďovanie údajov týkajúcich sa dátumu a času prezretia si pošty Koncovým užívateľom, ako aj kedy Koncový užívateľ reagoval na prichádzajúcu poštu, napríklad prostredníctvom klikov na odkazy obsiahnuté v e-maile.

 

Mailgun (Mailgun, Inc.)

Mailgun je služba spravovania e-mailových adries a posielania správ poskytovaná spoločnosťou Mailgun, Inc.

Zhromažďované Osobné údaje: E-mail.

Miesto spracúvania: USA – Privacy Policy tejto služby.

 

Freshdesk (Freshdesk Inc.)

Freshdesk je služba správy servisnej podpory a žiadostí o kontakt poskytovaná spoločnosťou Freshdesk Inc.

Zhromaždené Údaje: Rôzne druhy Údajov uvedených v privacy policy vlastníka tejto služby.

Miesto spracúvania: USA – Privacy Policy tejto služby.

 

Registrácia a autorizácia (overenie)

Registráciou alebo autorizáciou (overením) Koncoví užívatelia umožňujú PIXEL službám identifikovať Koncových užívateľov a sprístupniť Koncovým užívateľom určené Služby.

V závislosti od popisu nižšie služby registrácie a autorizácie (overenia) môžu byť poskytnuté tretími subjektmi. V takom prípade PIXEL služby majú prístup k niektorým Údajom uchovávaným týmito službami tretích subjektov pre registračné alebo identifikačné účely.

 

Facebook autorizácia (overenie)

Facebook autorizácia je registračná a autorizačná (overovacia) služba poskytovaná spoločnosťou Facebook Inc., ktorá je pripojená na sociálnu sieť Facebook.

Zhromaždené Údaje: Rôzne druhy Údajov uvedených v privacy policy vlastníka tejto služby.

Miesto spracúvania: USA – Privacy Policy tejto služby.

 

Google OAuth

Google OAuth je registračná a autorizačná (overovacia) služba poskytovaná spoločnosťou Google, Inc., ktorá je pripojená na sieť Google.

Zhromaždené Údaje: Rôzne druhy Údajov uvedených v privacy policy vlastníka tejto služby.

Miesto spracúvania: USA – Privacy Policy tejto služby.

 

Priama registrácia (prostredníctvom spoločnosti PIXEL/PIXEL služieb)

Koncový užívateľ sa registruje vyplnením registračného formulára a poskytnutím Osobných údajov priamo PIXEL službám.

Zhromažďované Osobné údaje: E-mail a heslo.

 

Remarketing a zacielenie reklamy podľa správania sa Koncového užívateľa

Tieto služby umožňujú spoločnosti PIXEL/PIXEL službám a ich partnerom informovať ich, optimalizovať a ponúkať reklamu na základe predchádzajúceho používania PIXEL služieb Koncovým užívateľom. Táto činnosť je vykonávaná sledovaním Užívateľských údajov a používaním Cookies, ide o informáciu, ktorá je postúpená partnerom, ktorí spravujú remarketing a činnosti v rámci cielenia (zamerania sa) na správanie.

 

AdWords remarketing

AdWords remarketing je služba remarketingu a zacielenia reklamy podľa správania sa Koncového užívateľa poskytovaná spoločnosťou Google, Inc., ktorá spája činnosť PIXEL služieb s reklamnou sieťou Adwords a Doubleclick Cookie.

Zhromaždené Údaje: Cookie a Užívateľské údaje

Miesto spracúvania: USA – Privacy PolicyOpt Out tejto služby.

 

Facebook remarketing

Facebook remarketing je služba remarketingu a zacielenia reklamy podľa správania sa Koncového užívateľa poskytovaná spoločnosťou Facebook Inc., ktorá spája činnosť PIXEL služieb s reklamnou sieťou Facebook.

Zhromažďované Údaje: Cookie a Užívateľské údaje

Miesto spracúvania: USA – Privacy Policy tejto služby.

Remarketing prostredníctvom Google Analytics pre bannerovú (vizuálnu) reklamu

Google Analytics pre bannerovú (vizuálnu) reklamu je služba remarketingu a zacielenia reklamy podľa správania sa Koncového užívateľa poskytovaná spoločnosťou Google, Inc., ktorá spája sledovaciu aktivitu vykonanú prostredníctvom Google Analytics a jej Cookies s reklamnou sieťou Adwords a Doubleclick Cookie.

Zhromažďované Údaje: Cookie a Užívateľské údaje

Miesto spracúvania: USA – Privacy PolicyOpt Out tejto služby.

 

DoubleClick pre rozšírenie publika

 

DoubleClick pre rozšírenie publika je služba remarketingu a zacielenia reklamy podľa správania sa Koncového užívateľa poskytovaná spoločnosťou Google, Inc., ktorá sleduje návštevníkov PIXEL služieb a umožňuje, aby im vybraní reklamní partneri zobrazovali cielenú reklamu cez web.

Zhromažďované Údaje: Cookie a Užívateľské údaje

Miesto spracúvania: USA – Privacy Policy tejto služby.

Ďalšie informácie o Údajoch:

 Push notifications

PIXEL služby môžu odosielať  tzv. push oznámenie Koncovému užívateľovi. Push oznámenie, nazývané tiež server push oznámenie, je poskytovanie informácií zo softvérovej aplikácie do počítačového zariadenia bez konkrétnej požiadavky užívateľa, t.j. push oznámenie je správa alebo výstraha doručená centralizovaným serverom do koncového zariadenia (v texte tejto Privacy Policy len „Push notifications“).

 

On-line predaj tovaru a služieb

Získané/zhromaždené Osobné údaje sú použité na zabezpečenie služieb pre Koncového užívateľa alebo na zabezpečenie predaja tovaru vrátane platieb a možného doručenia.

Získané/zhromaždené Osobné údaje na skompletizovanie platby sa môžu týkať kreditnej karty, bankového účtu použitého na bezhotovostný prevod alebo iných možných platobných prostriedkov. Druh Údajov zhromažďovaných prostredníctvom PIXEL služieb závisí od použitého platobného systému.

 

Unikátna identifikácia zariadenia

PIXEL služby môžu sledovať Koncových užívateľov uchovávaním unikátnych identifikátorov ich zariadení pre analytické účely alebo pre uchovávanie preferencií Koncového užívateľa.

 

Zdokonalenie PIXEL služieb

Získané/zhromaždené Údaje sú použité na zvýšenie kvality PIXEL služieb, na zlepšenie hrateľnosti Hier rovnako ako na ponuku nových funkcií pre Koncového užívateľa v rámci PIXEL služieb. Za týmto účelom spoločnosť PIXEL môže sledovať komunikáciu/interakciu Koncového užívateľa s PIXEL službami a sledovať oblasti najväčšieho záujmu Koncových užívateľov o ich obsah. Získané/zhromaždené Údaje môžu byť tiež použité na optimalizáciu a zlepšenie obsahu PIXEL služieb zistením chýb v PIXEL službách. Spoločnosť PIXEL môže sprístupniť celkové/súhrnné štatistky získané priamo spoločnosťou PIXEL/PIXEL službami (ktoré nebudú obsahovať žiadne informácie/údaje spôsobilé identifikovať alebo kontaktovať konkrétneho Koncového užívateľa) na zlepšenie zákazníckych služieb/PIXEL služieb, na úpravu PIXEL služieb podľa záujmu Koncových užívateľov alebo na optimalizáciu PIXEL služieb.

 

Čo spoločnosť PIXEL nevykonáva s Osobnými údajmi

Spoločnosť PIXEL nepredáva, neprenajíma alebo iným spôsobom neprevádza Osobné údaje Koncového užívateľa žiadnym tretím stranám s výnimkami uvedenými v tejto Privacy Policy. Spoločnosť PIXEL nezverejňuje/nesprístupňuje individuálne IP (Internet Protocol) adresy žiadnym tretím stranám s výnimkami uvedenými v tejto Privacy Policy.

 

Informácie o Cookies:

 

Cookies napomáhajú umožniť Koncovému užívateľovi rýchlejší prístup na webové stránky, ktoré Koncový užívateľ už v minulosti navštívil. Cookies tiež umožňujú, aby Koncový užívateľ prispôsobil svoju/e webovú/é stránku/y a optimalizoval svoje skúsenosti s PIXEL službami. Spoločnosť PIXEL tiež používa Cookies na zistenie počtu Koncových užívateľov, ktorí navštívili PORTÁL a ich interakciu s PIXEL službami. Koncový užívateľ môže obmedziť Cookies na svojom zariadení nastavením preferencií alebo možností vo svojom internetovom prehliadači. Koncový užívateľ berie na vedomie, že obmedzenie súborov Cookies môže zabrániť správnemu fungovaniu PIXEL služieb na strane Koncového užívateľa.

 

Nevyhnutne potrebné Cookies

Tieto Cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie PIXEL služieb a sú používané na uchovávanie úsekov/intervalov a preferencií.

 

locale

Využívaná na uchovávanie preferencií PIXEL služieb.

 

pixsid_a49s

Využívaná na uchovávanie úsekov/intervalov Koncového užívateľa a zachovanie prihlásenia Koncového užívateľa v PIXEL službe.

 

Analytika

Tieto Cookies sú nevyhnutné na fungovanie služieb uvedených v časti „Analytika“.

 

_ut*, _ga

Cookies služby Google Analytics.

 

Ďalšie Cookies

 

__7S_etc

7segment tracking (sledovanie)

 

Vzhľadom k tomu, že inštalácia Cookies patriacich tretej strane a ďalších sledovacích systémov prostredníctvom služieb používaných v rámci PIXEL služieb technicky nemôže byť kontrolovaná Vlastníkom (Správcom Údajov), akékoľvek osobitné odkazy na Cookies a sledovacie systémy inštalované tretími stranami sa považujú za orientačné. Za účelom získania úplnej informácie pozrite podmienky ochrany osobných údajov (privacy policy) príslušných služieb tretej strany uvedených v tomto dokumente.

Dodatočné informácie o spracúvaní Údajov, t.j. najmä o získavaní, zhromažďovaní, , používaní, nakladaní, uchovaní a sprístupňovaní Údajov:

 

Právne účely

Osobné údaje Koncového užívateľa môžu byť použité na právne účely Správcom Údajov v súdnych konaniach alebo v štádiách vedúcich k možnému súdnemu konaniu alebo v iných právnych konaniach pred inými orgánmi verejnej moci podľa príslušného práva, vzniknutých z dôvodu (týkajúcich sa) nesprávneho používania PIXEL služieb alebo súvisiacich služieb.

Koncový užívateľ berie na vedomie skutočnosť, že Správca Údajov môže byť požiadaný o sprístupnenie (spoločnosť PIXEL môže sprístupniť) Osobných údajov tretím subjektom na základe žiadosti orgánov verejnej moci (vrátane súdov, štátnych orgánov alebo iných orgánov verejnej moci v súvislosti s príslušným právom) alebo v iných situáciách, keď to vyžaduje príslušné právo alebo v situáciách, keď je Správca Údajov povinný zabrániť akejkoľvek protiprávnej činnosti alebo škode v súlade s príslušným právom.

 

Ochrana

Spoločnosť PIXEL vynakladá jej najlepšie úsilie na ochranu Údajov spracúvaných, t.j.: získavaných, zhromažďovaných atď., spoločnosťou PIXEL a/alebo iných informácií, ktoré Koncový užívateľ dobrovoľne zdieľa so spoločnosťou PIXEL/PIXEL službami, používaním šifrovacích a autorizačných (overovacích) nástrojov na ochranu ich bezpečnosti na serveri zabezpečenom firewallom bez priameho pripojenia k internetu. Koncový užívateľ berie na vedomie skutočnosť, že on-line prenosy informácií nemôžu byť chránené pred každým neautorizovaným prístupom/vstupom (atakovaním/hackovaním resp. útokom hackerov) a z tohto dôvodu spoločnosť PIXEL nemá žiadnu zodpovednosť za ochranu/bezpečnosť akýchkoľvek Údajov, ktoré sú voľne/dobrovoľne poskytnuté Koncovým užívateľom, alebo sú získané alebo zhromaždené automaticky pri používaní PIXEL služieb. Koncový užívateľ berie na vedomie skutočnosť, že spoločnosť PIXEL nie je zodpovedná za akékoľvek odcudzenie (krádež), stratu alebo za akýkoľvek iný neautorizovaný prístup/vstup alebo škodu na akýchkoľvek Údajoch spracúvaných spoločnosťou PIXEL a/alebo iných informáciách, ktoré Koncový užívateľ zdieľa so spoločnosťou PIXEL/PIXEL službami voľne/dobrovoľne.

 

Dodatočné informácie o Osobných údajoch Koncového užívateľa

Okrem informácií obsiahnutých v tejto Privacy Policy, PIXEL služby môžu na žiadosť poskytnúť Koncovému užívateľovi doplňujúce a kontextové/odvodené informácie týkajúce sa konkrétnych služieb alebo spracúvania, t.j.: získavania, zhromažďovania, používania, nakladania, uchovávania a sprístupňovania atď., Osobných údajov.

 

Systémové záznamy a údržba systému

Za účelom prevádzky a udržiavania PIXEL služieb, PIXEL služby a služby tretích strán môžu zhromažďovať súbory, ktoré zaznamenávajú interakciu Koncových užívateľov s PIXEL službami (Systémové Protokoly) alebo za týmto účelom používajú iné Osobné údaje (ako napríklad IP adresa).

 

Informácie neobsiahnuté v tejto Privacy Policy

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa spracúvania, t.j. získavania, zhromažďovania, používania, nakladania, uchovávania, sprístupňovania, etc., Osobných údajov môžte kedykoľvek žiadať od Správcu Údajov, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na začiatku alebo na konci tohto dokumentu.

 

 

Práva Koncových užívateľov

Koncoví užívatelia majú právo sa kedykoľvek informovať, či sú ich Osobné údaje uchovávané, môžu sa informovať u Správcu Údajov o ich obsahu a pôvode, môžu si u Správcu Údajov overeniť ich správnosť alebo môžu požiadať aby boli doplnené, zrušené, aktualizované alebo opravené, alebo aby boli premenené na anonymný formát, alebo môžu žiadať o zablokovanie akýchkoľvek Údajov držaných v rozpore s právom, ako aj namietať zaobchádzanie s nimi z akýchkoľvek legitímnych dôvodov. Žiadosť je potrebné zaslať Správcovi Údajov podľa kontaktných informácií uvedených vyššie alebo v závere tohto dokumentu.

Právne informácie:

Táto Privacy Policy sa spravuje slovenským právom, t.j. táto Privacy Policy je regulovaná slovenským právnym poriadkom, predovšetkým zákonom č. 136/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, smernicami Európskeho parlamentu a Rady č. 95/46/EC a č. 2002/58/EC v znení smernice č. 2009/136/EC regulujúcou Cookies.

 

Ak nie je nariadené inak záväzným právom, všetky spory vzniknuté alebo spojené/súvisiace s touto Privacy Policy medzi spoločnosťou PIXEL a Koncovým užívateľom (vrátane všetkých sporov ohľadom platnosti a trvania/existencie tohto dokumentu a/alebo tejto doložky a jej rozsahu) budú s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom Slovenskej republiky.

 

Právomoc/príslušnosť súdu je určená všeobecnou miestnou príslušnosťou podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V súlade s článkom 23 Nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, spoločnosť PIXEL a Koncový užívateľ dohodli/súhlasia, že súdy Slovenskej republiky majú právomoc na riešenie všetkých sporov vzniknutých alebo spojených s touto Privacy Policy medzi spoločnosťou PIXEL a Vami ako Koncovým užívateľom alebo akoukoľvek treťou stranou, pričom súd príslušný na konanie v prvom stupni je Okresný súd Bratislava I. Toto ustanovenie nezbavuje spoločnosť PIXEL možnosti začať konanie týkajúce sa akéhokoľvek sporu uvedenom v predchádzajúcej vete na ktoromkoľvek inom príslušnom súde.

 

Rôzne:

 

PIXEL služby nie sú určené fyzickým osobámmladším ako 18 rokov. Používaním PIXEL služieb potvrdzujete a vyhlasujete, že máte vek 18 rokov a viac a že ste sa oboznámil s touto Privacy Policy, že jej rozumiete a súhlasíte s touto Privacy Policy. Ak máte menej ako 18 rokov, potvrdzujete a vyhlasujete, že Váš zákonný zástupca sa oboznámil a rozumie tejto Privacy Policy a súhlasil s touto Privacy Policy. V prípade, ak spoločnosť PIXEL získa vedomosť o tom, že Koncový užívateľ nedosiahol 18 rokov jeho veku a používa PIXEL služby bez predchádzajúceho súhlasu svojho zákonného zástupcu, spoločnosť PIXEL odstráni Osobné údaje takéhoto Koncového užívateľa.

 

Zistenie, že nejaké ustanovenie tejto Privacy Policy nie je platné, nemá vplyv na platnosť tejto Privacy Policy ako celku. V takom prípade bude dotknuté ustanovenie Privacy Policy nahradené novým ustanovením, ktoré bude právne záväzné a bude sa čo najviac približovať významu neplatného ustanovenia. Ak nejaké ustanovenie tejto Privacy Policy je z akéhokoľvek dôvodu právne neúčinné, takéto ustanovenie bude upravené v rozsahu potrebnom na dosiahnutie jeho právnej účinnosti (čo najviac zodpovedajúcom zámeru strán a pôvodne zamýšľanému hospodárskemu účelu neúčinného/právne nevynútiteľného ustanovenia) a ostatné ustanovenia tejto Privacy Policy tým nebudú dotknuté, t.j. ak niektoré ustanovenie tejto Privacy Policy je alebo sa stane neúčinným alebo nevynútiteľným, ostatné ustanovenia tejto Privacy Policy zostávajú zachované v platnosti a účinnosti.

Práva a povinnosti podľa tejto Privacy Policy vrátane získaných/zhromaždených Osobných údajov sú prevoditeľné resp. prechádzajú na akéhokoľvek právneho nástupcu spoločnosti PIXEL ako aj na ďalších právnych nástupcov.

 

Spoločnosť PIXEL môže tiež previesť/postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Privacy Policy, predovšetkým práva a povinnosti spoločnosti PIXEL týkajúce sa získaných/zhromaždených Údajov (vrátane prevodu/postúpenia týchto samotných získaných/zhromaždených Údajov), na tretiu osobu ktorá nadobudne príslušný podnik/podnikanie týkajúce sa PIXEL služieb alebo autorské práva k PIXEL službám od spoločnosti PIXEL, alebo na tretiu osobu ktorá nadobudne 50 %-ný alebo väčší obchodný podiel (majetkovú účasť) na spoločnosti PIXEL, alebo na tretiu osobu 50 %-ný alebo väčší obchodný podiel (majetková účasť) ktorej je vo vlastníctve spoločnosti PIXEL, alebo na tretiu osobu v ktorej má spoločnosť PIXEL právomoc uplatniť prostredníctvom svojej majetkovej účasti rozhodujúci/kontrolný vplyv nad riadením alebo podnikaním tejto tretej osoby, bez vplyvu na možnosť Koncového užívateľa používať PIXEL služby nepretržite (t.j. aby Aplikácie/Hry poskytovali svoje služby nepretržite).

 

Oprávnená tretia strana:

Spoločnosť PIXEL a Vy ako Koncový užívateľ beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Aplikačná platforma a/alebo SNS a ich sesterské/dcérske spoločnosti, sú oprávnenými tretími stranami tejto Privacy Policy, a že na základe súhlasu Koncového užívateľa s podmienkami stanovenými touto Privacy Policy Aplikačná platforma a/alebo SNS a ich sesterské/dcérske spoločnosti majú právo (a má sa za to, že prijali toto právo) uplatňovať túto Privacy Policy voči Vám ako Koncovému užívateľovi z titulu postavenia oprávnenej tretej strany.

 

Táto Privacy Policy sa vzťahuje výlučne na PIXEL služby, t.j. na Osobné údaje spracúvané, t.j.: získavané, zhromažďované, používané,  s ktorými nakladá, uchovávané a sprístupňované atď., spoločnosťou PIXEL. PIXEL služby môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Spoločnosť PIXEL nenesie zodpovednosť za postupy týkajúce sa ochrany osobných údajov iných webových stránok. Spoločnosť PIXEL odporúča Koncovému užívateľovi pri vstupe na iné webové stránky ako PIXEL služby, aby sa oboznámil s pravidlami ochrany osobných údajov každej takejto webovej stránky, ktorá zhromažďuje osobné údaje. Táto Privacy Policy sa uplatňuje výlučne na informácie zhromažďované spoločnosťou PIXEL.

 

V prípade otázok alebo záujmu ohľadom Privacy Policy spoločnosti PIXEL, kontaktujte spoločnosť PIXELna privacy@pixelfederation.com alebo na support@pixelfederation.com.

 

 


18/18